Zbliża się wiek emerytalny 65 lat chciałbym skorzystać z wczesniejszej emerytury z karty nauczyciela gdzie mogę otrzymać wyliczenie kwoty ewentualnej emerytury , chciał bym porównać z emerytura powszechechną.

Udostępnione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kalkulatory emerytalne (na PUE lub u doradcy emerytalnego) pozwalają na wyliczenie prognozowanych świadczeń, obliczanych na nowych zasadach, których podstawą są ustalony kapitał początkowy oraz składki emerytalne, zapisane na koncie ubezpieczonego.
To oznacza, że przy pomocy tych kalkulatorów można obliczyć emeryturę powszechną bądź nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
Nie można przy ich pomocy wyliczyć emerytury wcześniejszej ani rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ponieważ te świadczenia są obliczane na starych zasadach i konieczna jest do tego analiza dokumentów załączonych do wniosku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych obliczy wysokość wcześniejszej emerytury po ustaleniu prawa do tej emerytury, na wniosek zainteresowanego. Wniosek o emeryturę wcześniejszą należy złożyć przed datą ukończenia wieku emerytalnego. Jednym z warunków ustalenia prawa do wcześniejszej emerytury z karty nauczyciela jest rozwiązanie stosunku pracy. Bez spełnienia tego warunku ZUS nie może przyznać prawa do emerytury wcześniejszej, a co za tym idzie – nie ustali wysokości tego świadczenia.

Warto także dodać, że do czasu uprawomocnienia się decyzji wnioskodawca ma prawo wycofać złożony wniosek.

Anna Sobańska-Waćko
5 października 2021 08:27