Mam 26 lat pracy w szkolnictwie specjalnym.Pracę zakończyłam w 2017 roku Pracowałam w Ośrodku szkolno wychowawczym dzieci niesłyszących.Od 2017 r pracuje w innej branży Czy w przyszłym roku gdy skończe 55 lat bede mogła skorzystać z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych lub pomostówki?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje kobiecie, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
- ma co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
- rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy lub wygaśnie on w określonych okolicznościach,
- ukończy określony wiek, czyli:
 co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 57 lat – w latach 2027-2028,
co najmniej 58 lat – w latach 2029-2030,
co najmniej 59 lat – w latach 2031-2032,

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Ostatnią aktywnością zarobkową musi być stosunek pracy w charakterze nauczyciela, w jednostkach wymienionych w ustawie.

Jeśli zmieniła Pani pracę i przed złożeniem wniosku o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie będzie Pani pracowała w charakterze nauczyciela, to świadczenie to nie będzie przysługiwało.


Osoba urodzona po 31 grudnia 1948r. może przejść na emeryturę pomostową na ogólnych zasadach, jeśli:
- ukończy co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),
- udowodni co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
- ma co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe),
- przed 1 stycznia 1999 r. wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, która jest wymieniona w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac,
- po 31 grudnia 2008 r. wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która jest wymieniona w nowych wykazach prac,
- rozwiązała stosunek (stosunki) pracy.

Nie każda praca nauczycielska uprawnia do emerytury pomostowej. Aby skorzystać z tego świadczenia, należy udokumentować pracę w charakterze nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – załącznik nr 2 ustawy pomostowej pkt. 21.

Ważne! Aby przejść na emeryturę pomostową, należy spełnić łącznie wszystkie wymienione powyżej warunki.

Aby stwierdzić, czy spełnia Pani warunki do emerytury pomostowej konieczna jest analiza konkretnych dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem o świadczenie.

Anna Sobańska-Waćko
7 września 2021 08:26