Dzień dobry, czy zostanie przyznane mi świadczenie kompensacyjne, jeśli umowę rozwiąże dyrektor.?
Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia. Dyrektor szkoły, zapowiedział, że po powrocie z urlopu mogę podjąć pracę w świetlicy szkolnej ( nie jako nauczyciel kl. 1-3), a jeśli odmówię to rozwiąże ze mną umowę o pracę. Czy w takiej sytuacji otrzymam świadczenie kompensacyjne, jeśli spełniam pozostałe warunki wypłaty świadczenia?
Z wyrazami szacunku
Jolanta Sopot

Co do zasady, aby otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, należy rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek. Nawet jeśli praca zostanie zakończona za porozumieniem stron, ważne jest, żeby to nauczyciel złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy.
Od powyższej zasady występują jednak wyjątki.
Prawo do świadczenia kompensacyjnego będzie przysługiwało także wtedy, jeśli stosunek pracy zostanie rozwiązany z powodu:
o całkowitej likwidacji szkoły,
o częściowej likwidacji szkoły,
o zmian organizacyjnych, które spowodują zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
o zmian planu nauczania, które uniemożliwią zatrudnianie w pełnym wymiarze zajęć.
Jeżeli stosunek pracy zostanie rozwiązany z inicjatywy dyrektora, to ważna jest przyczyna takiego rozwiązania. Jeśli przyczyna będzie się mieściła w w/w katalogu, i będzie tak określona na świadectwie pracy, to zachowa Pani prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego – oczywiście jeśli spełni Pani pozostałe warunki (ogólny staż, staż pracy nauczycielskiej, wiek, praca nauczycielska jako ostatnie zatrudnienie przed przyznaniem prawa do świadczenia).

Anna Sobańska-Waćko
7 września 2021 07:39