Do końca maja przebywam na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Czy żeby skorzystać z wcześniejszej emerytury nauczycielskiej muszę jeszcze pracować np rok jako nauczyciel, czy mogę złożyć wniosek o emeryturę z początkiem września bieżącego roku?Jestem z roku 1965 i mam 37 lat pracy pedagogicznej.

Urlop dla poratowania zdrowia jest związany ze stosunkiem pracy. Wszelkie kwestie związane ze stosunkiem pracy i jego rozwiązaniem proponuję skonsultować z pracodawcą – te zagadnienia nie należą do zadań ZUS.
Biorąc pod uwagę zasady nabywania uprawnień do świadczeń przyznawanych przez ZUS należy wziąć pod uwagę fakt, że okres urlopu dla poratowania zdrowia nie jest zaliczany do okresów pracy nauczycielskiej.

Nauczyciel urodzony przed 1 września 1966 r. może skorzystać z nowej wcześniejszej emerytury nauczycielskiej od 1września 2024 r., jeśli spełni następujące warunki:
1. rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy z placówką oświatową,
2. rozpoczął przez 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
3. ma co najmniej 30 lat okresów składkowych, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy nauczycielskiej, w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,
4. wysokość tej emerytury nie jest niższa niż kwota najniższej emerytury.
Osoby, które będą uprawnione do nabycia prawa do emerytury nauczycielskiej od 1 września 2024 r., mogą złożyć wniosek najwcześniej w sierpniu 2024 r., czyli miesiąc przed wejściem w życie przepisów.
Jednoznaczna odpowiedź, czy dana osoba nabędzie prawo do świadczenia, jest możliwa wyłącznie po przeanalizowaniu złożonego wniosku, w formie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa do danego świadczenia.

Anna Sobańska-Waćko
28 maja 2024 13:57