Dzień dobry!Jestem nauczycielem od 1 września 1984r.,a więc w tym roku będę miał staż pracy 40 lat.Urodziłem się 12 marca 1966.W związku z tym uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego uzyskam w 2028r, wieku 62 lat.Czy od września mogę na mój wniosek rozwiązać stosunek pracy i oczekiwać do osiągnięcia wieku 62 lat jako bezrobotny w urzędzie pracy?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, świadczenie to przysługuje nauczycielom, którzy osiągnęli wiek uprawniający do tego świadczenia, mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 30 lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli stosunek pracy został rozwiązany na wniosek nauczyciela lub wygasł w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
Wymagany co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym co najmniej 20-letni okres pracy nauczycielskiej powinien być osiągnięty najpóźniej na dzień rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy zawartego z placówką oświatową.
Warunkiem koniecznym jest, aby ostatnim zatrudnieniem przed dniem zgłoszenia wniosku o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne była praca w charakterze nauczyciela.

Powyższe oznacza, że osiągnięcie wieku uprawniającego do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego po rozwiązaniu (wygaśnięciu) stosunku pracy nie stanowi przeszkody do przyznania tego świadczenia, o ile przed dniem zgłoszenia wniosku nie była wykonywana żadna praca (prowadzona pozarolnicza działalność) i spełnione zostały pozostałe warunki.

Posiadanie statusu osoby bezrobotnej po zakończeniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela nie jest przeszkodą do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. W takim przypadku w dalszym ciągu ostatnią wykonywaną pracą pozostaje praca nauczycielska.

Anna Sobańska-Waćko
15 maja 2024 14:45