Mam pytanie czy aby przejść na emeryturę pomostowa 60 lat zycia, 32 lata pracy w tym 19 lat w warunkach szczególnych( nauczyciel od 1985 do 2005r.)trzeba pracować. w warunkach szczególnych po 1.01.2008 roku co najmniej 1 dzień?

Emerytura pomostowa na ogólnych zasadach przysługuje ubezpieczonemu, jeśli:
- urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
- ukończył co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),
- udowodnił co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
- ma co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe),
- wykonywał po 31 grudnia 2008 r. pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która jest wymieniona w nowych wykazach prac.
Aby przejść na emeryturę pomostową, należy spełnić wszystkie wymienione warunki.
Praca nauczycielska, wykonywana przed 2009 r. może być uznana za pracę w szczególnym charakterze, jeśli była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Dokumentem potwierdzającym okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze jest świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub świadectwo pracy/ zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wystawione przez pracodawcę/zakład pracy.

Jednym z warunków jest udokumentowanie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. Ważne jest, aby była to praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymieniona w ustawie o emeryturach pomostowych, a także aby ta praca była wykonywana (nie wystarczy jeden dzień zatrudnienia na takim stanowisku). Może to być inna praca, niż wykonywana do 2009 r.

Aby stwierdzić, czy spełnia Pan warunki do emerytury pomostowej konieczna jest analiza konkretnych dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem o świadczenie.

Anna Sobańska-Waćko
15 maja 2024 14:41