W lutym 2026 roku skończę 56 lat. Będę miała 31 lat pracy i 5 miesięcy, z czego wszystkie przy tablicy. Czy na świadczenie kompensacyjne mogę przejść od marca 2026 roku? Czy mając podpisaną umowę o pracę do czerwca 2026 mogę złożyć wymówienie w marcu i będzie to warunek spełniony do przejścia na świadczenie?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje kobiecie, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
o ma co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
o rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy lub wygaśnie on w określonych okolicznościach,
o ukończy określony wiek, czyli:
co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 57 lat – w latach 2027-2028,
co najmniej 58 lat – w latach 2029-2030,
co najmniej 59 lat – w latach 2031-2032,

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Ostatnią aktywnością zarobkową musi być stosunek pracy w charakterze nauczyciela, w jednostkach wymienionych w ustawie.

Jeśli urodziła się Pani w lutym 1970 r., to warunek wymaganego wieku spełni Pani w lutym 2026 roku, w dniu swoich 56 urodzin. Jeśli spełni Pani również pozostałe wymienione powyżej warunki, to uzyska Pani prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne najlepiej złożyć najwcześniej 30 dni przed:
- dniem, w którym spełni Pani warunki do uzyskania świadczenia, lub
- dniem, w którym zamierza Pani przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Przy założeniu, że na dzień 1 marca spełni Pani warunek wieku oraz warunki stażowe i w tej dacie nie będzie już Pani w stosunku pracy, a wniosek złoży Pani w lutym bądź w marcu – to Zakład ustali uprawnienia i podejmie wypłatę nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego od 1 marca.
Nie ma tutaj znaczenia, czy świadectwo pracy złoży Pani razem z wnioskiem, czy dostarczy je Pani później – w tym przypadku ważne jest, aby zarówno wniosek, jak i świadectwo pracy dotarły do Zakładu najpóźniej w marcu.

Podkreślam, że jednoznaczne stwierdzenie, czy spełnia Pani wszystkie warunki i czy uzyska Pani prawo do świadczenia jest możliwe wyłącznie po analizie dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem.

Zwracam uwagę, że wypowiedzenie (wymówienie) umowy o pracę nie jest tożsame z jej rozwiązaniem. Jeśli chce Pani uzyskać świadczenie od 1marca, to umowa musi zostać rozwiązana najpóźniej z końcem lutego, zatem wypowiedzenie musi Pani złożyć wcześniej. Kwestię daty złożenia wypowiedzenia proponuję skonsultować z pracodawcą.

Anna Sobańska-Waćko
18 kwietnia 2024 09:12