Dzień dobry.
Mam poważne problemy ze zdrowiem. Od 14 lutego jestem na L-4 i pewnie się ono przedłuży do końca roku szkolnego. W lipcu i sierpniu nie chcę być na L -4. Czy od 1 września mogę przejść na śk?
Spełniam warunki – pracuję 36 rok i w maju skończę 55 
lat. Czy po dłuższym L - 4 można przejść na śk?

Nauczyciel otrzyma świadczenie kompensacyjne jeżeli spełni łącznie trzy warunki:
- ukończył odpowiedni wiek, który został określony w ustawie,
- udowodnił staż składkowy i nieskładkowy który wynosi 30 lat w tym co najmniej 20 lat pracy jako nauczyciel (w placówkach wymienionych w ustawie) w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć,
- rozwiązał stosunek pracy na swój wniosek lub wygasł w okolicznościach wymienionych w ustawie.
Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie posiada żadnego innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Szczegółowy katalog okresów składkowych i nieskładkowych można znaleźć na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/okresy-uwzgledniane-przy-ustalaniu-prawa-do-emerytury-i-renty-i-obliczaniu-wysokosci-tych-swiadczen
Okres przebywania na zwolnieniu chorobowym jest okresem nieskładkowym. Należy pamiętać o tym, że do ustalania wymaganego stażu 30 lat okresy nieskładkowe uwzględnimy tylko w wymiarze, który nie przekracza 1/3 udowodnionych okresów składkowych, przebytych w całym okresie aktywności zawodowej.
Bez szczegółowej analizy dokumentacji nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, jaki będzie wpływ obecnego zwolnienia lekarskiego na uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Zależy to bowiem od tego, jak kształtowały się Pani okresy składkowe i nieskładkowe podczas całej kariery zawodowej. Obrazuje to poniższy przykład:
Przykładowo:
Nauczyciel udowodnił łącznie 33 lata okresów składkowych i nieskładkowych, w tym: 21 lat okresów składkowych oraz 12 lat okresów nieskładkowych (5 lat studiów, 6 lat urlopów wychowawczych, 1 rok okresów pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków chorobowych i opiekuńczych). Jednak ze względu na to, że do wymaganego stażu ubezpieczeniowego 30 lat, który uprawnia do NSK, okresy nieskładkowe można zaliczyć tylko w wymiarze 1/3 okresów składkowych, w danym przypadku możemy zaliczyć tylko 7 lat okresów nieskładkowych (21:3=7). Zatem, pomimo tego, że nauczyciel posiada łącznie 33 lata okresów składkowych i nieskładkowych, to do stażu, uprawniającego do NSK zaliczymy 28 lat, czyli 21 lat składkowych + 7 lat nieskładkowych.

Anna Sobańska-Waćko
28 marca 2024 13:46