Dzień dobry, pracuję jako nauczyciel od 1986 r. Czy jeśli zwolnię się z pracy w szkole z dniem 31 sierpnia 2024 r. (ostatnim miejscem pracy będzie szkoła) i samodzielnie będę opłacał składki, to czy będzie mi przysługiwać prawo do NŚK , na które będę mógł najwcześniej przejść w listopadzie 2026r.?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych – świadczenie to (NSK) przysługuje nauczycielom, którzy osiągnęli określony w ustawie wiek, mają 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej w określonych w ustawie jednostkach.

Wymagany co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym co najmniej 20-letni okres pracy nauczycielskiej powinien być osiągnięty najpóźniej na dzień rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy zawartego z jednostką, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Osiągnięcie wymaganego wieku po rozwiązaniu stosunku pracy nie stanowi przeszkody do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, o ile przed dniem zgłoszenia wniosku o to świadczenie nie była wykonywana żadna praca (np. praca na umowę o pracę, umowa zlecenie, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej) i spełnione zostały pozostałe warunki do przyznania tego świadczenia. Warunkiem koniecznym jest, aby ostatnią aktywnością zarobkową, objętą obowiązkowym ubezpieczeniem ,przed dniem zgłoszenia wniosku o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne była praca w charakterze nauczyciela.

Jeżeli po rozwiązaniu stosunku pracy zamierza Pan podjąć działalność gospodarczą, to z tego tytułu będzie Pan podlegał ubezpieczeniom społecznym. W takim przypadku ubezpieczenie jest obowiązkowe , osoba prowadząca taką działalność samodzielnie opłaca składki za siebie. Prowadzenie działalności gospodarczej po rozwiązaniu stosunku pracy nauczycielskiej wyklucza z grona osób uprawnionych do NSK.

W celu rozwiania wątpliwości zachęcam Pana do kontaktu z doradcami, którzy są dostępni w każdej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje o dostępnych formach kontaktu z ZUS można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.zus.pl/o-zus/kontakt.

Anna Sobańska-Waćko
26 kwietnia 2024 14:12