Dzień dobry. Jestem nauczycielką urodzoną w listopadzie 1969. Pracuje od 01.09.1990 do obecnej chwili. W tym czasie przez 14 miesięcy byłam zarejestrowana jako bezrobotna i pobierałam zasilek. Rozumiem iż na NŚK mogę przejść w listopadzie 2024 gdy osiągnę 55 lat. Czy poprawnie interpretuje? I kolejne pytanie. Czy na NŚK mogę przejść bezpośrednio z urlopu zdrowotnego? Ewentualnie po przerwaniu tego urlopu?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje kobiecie, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
o ma co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
o rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy lub wygaśnie on w określonych okolicznościach,
o ukończy określony wiek, czyli:
co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 57 lat – w latach 2027-2028,
co najmniej 58 lat – w latach 2029-2030,
co najmniej 59 lat – w latach 2031-2032,
Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Ostatnią aktywnością zarobkową musi być stosunek pracy w charakterze nauczyciela, w jednostkach wymienionych w ustawie.
Jeśli urodziła się Pani w listopadzie 1969 roku, to wymagany warunek wieku spełni Pani w listopadzie 2024 r., w dniu 55 urodzin. Jeśli spełni Pani również pozostałe warunki, to będzie Pani mogła przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2024r., nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 urodzin.
Korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie pozbawia możliwości uzyskania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Oznacza to, że nauczyciel po urlopie zdrowotnym po spełnieniu wszystkich warunków opisanych powyżej może uzyskać prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Zachęcam Panią do kontaktu z doradcą emerytalnym, który jest dostępny w każdej jednostce ZUS. Można także skorzystać z porady doradcy poprzez e-wizytę. Szczegóły dot. możliwości kontaktu z ZUS są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Anna Sobańska-Waćko
28 lutego 2024 14:08