W 1992 roku ukończyłam studia logopedyczne i od razu po studiach 4 lata pracowałam w służbie zdrowia. We wrześniu 1996 roku rozpoczęłam pracę w przedszkolach jako nauczyciel logopeda i pracuję cały czas . W kwietniu kończę 56 lat i ogólnie mam 31 lat pracy, w tym w oświacie 27, we wrześniu będzie 28 lat w oświacie, 32 lata w ogóle. Czy spełniam warunki przejścia na NŚK i jakie kroki powinnam ewentualnie poczynić by je uzyskać

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje kobiecie, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
o ma co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
o rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy lub wygaśnie on w określonych okolicznościach,
o ukończy określony wiek, czyli:
co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 57 lat – w latach 2027-2028,
co najmniej 58 lat – w latach 2029-2030,
co najmniej 59 lat – w latach 2031-2032,
Jednym z warunków jakie należy spełnić aby uzyskać prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest udokumentowanie co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Okresami składkowymi nazywamy inaczej okresami ubezpieczenia, za które przewidziany jest obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne – ubezpieczenia emerytalne i rentowe – lub za które nie było obowiązku opłacania składki, ale ustawodawca uznał je za okresy składkowe. Natomiast okresami nieskładkowymi są okresy, za które nie było obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenia emerytalne i rentowe), które jednak z uwagi na specyficzny charakter podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokości. Należy pamiętać o tym, że do ustalania wymaganego stażu 30 lat okresy nieskładkowe uwzględnimy tylko w wymiarze, który nie przekracza 1/3 udowodnionych okresów składkowych.
Szczegółowy katalog okresów składkowych i nieskładkowych można znaleźć na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/okresy-uwzgledniane-przy-ustalaniu-prawa-do-emerytury-i-renty-i-obliczaniu-wysokosci-tych-swiadczen
Do wymaganego stażu 20 lat pracy nauczycielskiej nie wliczamy następujących okresów:
- okresów niezdolności do pracy, za które wypłacono wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
- okresów, za które wypłacono zasiłek opiekuńczy lub macierzyński,
- okresów niewykonywania pracy, za które wypłacono – na podstawie Karty Nauczyciela:
 wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. z powodu choroby,
 wynagrodzenie w czasie urlopu macierzyńskiego – za okres od 15 listopada 1991 r. do 31 lipca 1992 r.,
- urlopu dla poratowania zdrowia,
- urlopu szkoleniowego,
- urlopu na dalsze kształcenie się,
- okresów pozostawania w stanie nieczynnym,
- urlopu wychowawczego,
- urlopu bezpłatnego,
- służby wojskowej.

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Ostatnią aktywnością zarobkową musi być stosunek pracy w charakterze nauczyciela, w jednostkach wymienionych w ustawie.
Aby jednoznacznie stwierdzić, czy przysługuje Pani nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, konieczna jest analiza dokumentacji złożona wraz z wnioskiem. Tylko na podstawie dokumentacji ZUS może określić, czy spełnia Pani wszystkie przedstawione powyżej warunki. Proponuję zatem wystąpić do ZUS z wnioskiem o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dołączyć do niego niezbędne dokumenty. ZUS przeanalizuje dokumentację, rozpatrzy wniosek i wyda stosowną decyzję. W przypadku odmowy prawa do świadczenia w decyzji wymieni wszystkie warunki które zostały spełnione, a także te, które nie zostały spełnione.

Anna Sobańska-Waćko
28 lutego 2024 14:04