W 2023 rozwiązano ze mną umowę o pracę z powodu stanu zdrowia. Nie byłam świadoma , że zablokuje mi to przejście na ŚK . Obecnie płacę KRUS. Mam wypracowane 21lat czynnej pracy i 30 okres składkowy w szkole. W roku 2025 nabyłabym prawa do świadczenia. Czy muszę ponownie zatrudnić się w szkole ? Jeśli tak to na jak długo i na jaką część etatu ? Dziękuję za odpowiedź.

W przedstawionym przez Panią przypadku trzeba poruszyć dwie kwestie.

1. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela

Aby uzyskać prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, należy łącznie spełnić wszystkie warunki:
- warunek ukończenia wieku,
- warunek wymaganego stażu pracy (okresy składkowe i nieskładkowe),
- warunek wymaganego stażu pracy w charakterze nauczyciela,
- warunek rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela.

Jednym z warunków uzyskania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela. Przy czym nie ma znaczenia, czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za porozumieniem stron, czy za wypowiedzeniem – ważne jest, aby to nauczyciel wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy. Jeśli ten warunek nie został spełniony, prawo d NSK nie przysługuje.

Aby spełnić ten warunek, należałoby ponownie podjąć zatrudnienie w zawodzie nauczyciela, w placówce oświatowej, a następnie rozwiązać ten stosunek pracy na własny wniosek.

Jeśli podejmie Pani nowe zatrudnienie w charakterze nauczyciela na czas określony, a to nowe zatrudnienie ustanie po danym okresie, na jaki została zawarta umowa – to wówczas opisany wcześniej warunek rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela nie zostanie spełniony.
W takim przypadku nie będzie Pani miała prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Wymiar czasu pracy tego zatrudnienia nie ma znaczenia – pod warunkiem, że posiada Pani wymagany staż 20 lat w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Przypomnę, że do stażu pracy nauczycielskiej nie wliczamy następujących okresów:
o okresów niezdolności do pracy, za które wypłacono wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
o okresów, za które wypłacono zasiłek opiekuńczy lub macierzyński,
o okresów, w których nie była wykonywana praca, za które wypłacono – na podstawie Karty Nauczyciela:
 wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. z powodu choroby,
 wynagrodzenie w czasie urlopu macierzyńskiego – za okres od 15 listopada 1991 r. do 31 lipca 1992 r.,
o urlopu dla poratowania zdrowia,
o urlopu szkoleniowego,
o urlopu na dalsze kształcenie się,
o okresów pozostawania w stanie nieczynnym,
o urlopu wychowawczego,
o urlopu bezpłatnego,
o służby wojskowej.
Tych okresów nie wliczamy, ponieważ nie była w nich wykonywana praca nauczyciela.

2. Ubezpieczenie rolnicze w KRUS

W związku z tym, że jest Pani ubezpieczona w KRUS, istotny jest także charakter tego ubezpieczenia.

Co do zasady, jakakolwiek aktywność zarobkowa, która podlega ubezpieczeniom społecznym, podjęta po ustaniu stosunku pracy nauczyciela a przed złożeniem wniosku o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, pozbawia prawa do tego świadczenia.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba z mocy prawa tj. obowiązkowo – została objęta ubezpieczeniem rolników. Kluczowe jest tutaj słowo "obowiązkowo".
Sprawami z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników zajmuje się KRUS, który w każdej indywidualnej sytuacji bada status ubezpieczenia – czy jest ono dobrowolne czy obowiązkowe.
Jeżeli to ubezpieczenie będzie obowiązkowe, to wtedy ów wyjątek od ogólnie obowiązującej zasady będzie miał zastosowanie, i taka osoba uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (oczywiście jeśli spełni pozostałe wymagane warunki).
Natomiast jeśli podlega Pani ubezpieczeniu rolniczemu dobrowolnie, i to ubezpieczenie nie będzie nadal kontynuowane, także po zakończeniu potencjalnego nowego zatrudnienia jako nauczyciel, to wówczas nie uzyska Pani prawa do NSK.
W sprawie zasad, jakie decydują o dobrowolnym czy obowiązkowym ubezpieczeniu rolniczym, oraz o możliwościach wyrejestrowania się z tego ubezpieczenia proponuję zwrócić się do KRUS.

Stwierdzenie, czy warunki wymagane do uzyskania świadczenia są spełnione jest możliwe wyłącznie po rozpatrzeniu formalnego wniosku i załączonej do niego dokumentacji.

Anna Sobańska-Waćko
26 lutego 2024 12:08