Czy przechodząc na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat- kobieta) po świadczeniu kompensacyjnym mogę ubiegać się o rekompensatę?

Rekompensata za pracę w szczególnym charakterze:
-przysługuje osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., (ja-rocznik 1967):
- przed 1 stycznia 2009 r. pracowała w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez 15 lat,(ja-21 lat)
- nie mam ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, z Karty Nauczyciela,(ja- nie mam)
-ZUS odmówił mi prawa do emerytury pomostowej, ponieważ po 31.12.2008 nie wykonywałam prac o szczególnym charakterze, w rozumieniu art.3 ust.1 i 3 ustawy pomostowej, (przez 1 dzień?) jednocześnie potwierdził w decyzji odmownej 21 lat stażu pracy w szczególnym charakterze do 31.12.2008 r.
- ze względu na zły stan zdrowia przeszłam na świadczenie kompensacyjne wskazane na marginesie przez sąd,
- wystąpię z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet), po świadczeniu kompensacyjnym- które jest niższe niż emerytura pomostowa i emeryturą przecież nie jest?).
Od 1.01.2024 r. w szczególnym charakterze nie ma potrzeby pracować przed 1999r., aby otrzymać emeryturę pomostową, a na moim prawie do niej zaważył brak 1 dnia pracy w szczególnym charakterze.
Z góry dziękuję za Pani odpowiedź.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do przyznawania prawa do poszczególnych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wszelkie kwestie dotyczące zasad ustalania uprawnień i obliczania świadczeń (np. emerytur, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rekompensaty) są uregulowane w ustawach, uchwalanych przez Parlament. Podczas rozpatrywania wniosków osób ubezpieczonych ZUS ma obowiązek poruszania się wyłącznie w granicach obowiązującego prawa. Nie można dowolnie, uznaniowo przyznawać prawa np. do rekompensaty czy do emerytury pomostowej wbrew zasadom opisanym w ustawach. Pracownik, który dopuściłby się takiego czynu, naruszyłby obowiązujące prawo.
Poniżej wyjaśniam poruszone przez Panią kwestie.

1. Czym jest świadczenie kompensacyjne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zostało wprowadzone w 2009 r. jako przejściowe rozwiązanie, adresowane do nauczycieli z długim stażem pracy, którzy nie spełniają warunków do wcześniejszej emerytury w oparciu o art. 88 Karty Nauczyciela. Przypomnę, że zgodnie z tym przepisem emerytura wcześniejsza przysługiwała nauczycielowi, jeśli do 31 grudnia 2008 r. posiadał 30 lat zatrudnienia, w tym minimum 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć.
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne daje nauczycielom możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej, do czasu uzyskania emerytury kompensuje im dochód z pracy, którego już nie otrzymują, ponieważ nie pracują. Jest to świadczenie zaopatrzeniowe, spoza systemu społecznego ubezpieczenia emerytalnego, finansowane z budżetu państwa.

2. Czym jest rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze?

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych wprowadziła rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury.

Zgodnie z nowym brzmieniem pkt 5 w art. 2 ustawy o emeryturach pomostowych, rekompensata stanowi odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze dla osób, które nie mają ustalonego decyzją prawomocną prawa do emerytury pomostowej.

Zgodnie zaś z nowym brzmieniem art. 21 rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:
- przed dniem 1 stycznia 2009r. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat oraz
- nie ma ustalonego decyzją prawomocną prawa do emerytury na podstawie przepisów ustawy emerytalnej lub przepisów odrębnych.

Nauczyciel, który skorzystał z uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie ma prawa do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Mówi o tym art. 17 ust. 2 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Zarówno nauczycielskie świadczenie jak i rekompensata są przywilejami ustanowionymi przepisami prawa dla osób, które wykonywały pracę nauczycielską. Obowiązujące przepisy nie pozwalają na skorzystanie z dwóch form przywilejów (i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i rekompensaty) z jednego tytułu, jakim w tym przypadku jest wykonywanie pracy nauczycielskiej.

Anna Sobańska-Waćko
13 lutego 2024 12:52