Dzień dobry,
Czy należy wystawić do ZUS zaświadczenie o dochodach za ubiegły rok nauczycielowi otrzymującemu świadczenie kompensacyjne?

Osoba, która pobiera nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i podejmie pracę zarobkową, która może powodować zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia, powinna powiadomić o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo co roku – do końca lutego – powinna dostarczyć zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o wysokości przychodu za ubiegły rok. Na jego podstawie ustalimy, czy wypłacaliśmy świadczenie w prawidłowej wysokości.

W przypadku gdy pracownik potrzebuje zaświadczenie o zarobkach dla celów związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ich wysokości (a zatem także dla celów rozliczenia świadczeń w związku z osiąganym przychodem), pracodawca ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia.

Anna Sobańska-Waćko
25 stycznia 2024 14:39