Jestem nauczycielką urodzoną w marcu 1970 r. pracuję w szkole przyszpitalnej. Zrozumiałam, że w 2026 r. w marcu, po swoich urodzinach- skończę 56 lat, będę mogła odejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Lepiej uczynić to w kwietniu czy może w lipcu? Kiedy przelicznik będzie korzystniejszy?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje kobiecie, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
o ma co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
o rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy lub wygaśnie on w określonych okolicznościach,
o ukończy określony wiek, czyli:
co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 57 lat – w latach 2027-2028,
co najmniej 58 lat – w latach 2029-2030,
co najmniej 59 lat – w latach 2031-2032,
Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Ostatnią aktywnością zarobkową musi być stosunek pracy w charakterze nauczyciela, w jednostkach wymienionych w ustawie. Pod pojęciem nauczyciela rozumiemy osobę, która przed złożeniem wniosku pracowała jako nauczyciel, wychowawca lub inny pedagog, w następujących placówkach:
- publiczne i niepubliczne przedszkola
- publiczne i niepubliczne szkoły z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej
- publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania,
- ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, które umożliwiają:
 dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, które są organizowane na podstawie odrębnych przepisów,
 dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
- placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe,
- publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (wchodzi w życie od 1 września 2024 r.).
Jeśli urodziła się Pani w marcu 1970 r., to warunek wymaganego wieku spełni Pani w 2026 roku, w dniu swoich 56 urodzin. Jeśli spełni Pani również pozostałe wymienione powyżej warunki, to uzyska Pani prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Jednoznaczne stwierdzenie, czy spełni Pani wszystkie warunki i czy uzyska Pani prawo do świadczenia jest możliwe wyłącznie po analizie dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem.
W kwestii wysokości świadczenia, zachęcam Panią do skorzystania z usług naszych doradców emerytalnych, którzy są dostępni w każdej placówce ZUS. Nasi doradcy emerytalni wyliczą prognozowaną wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, korzystając ze specjalnego kalkulatora. Prognozowane świadczenie jest wyliczane na podstawie danych zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Kalkulator oblicza prognozowaną wysokość świadczenia na przyszły rok i kolejne lata – do roku, w którym ubezpieczony kończy powszechny wiek emerytalny.
Aby skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego, wystarczy zgłosić się w najbliższej jednostce ZUS. Z doradcą emerytalnym można także porozmawiać podczas e-wizyty – więcej o tej usłudze tutaj: https://www.zus.pl/e-wizyta.
Prognozowaną wysokość świadczenia można sobie także wyliczyć samodzielnie, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Wystarczy posiadać profil na PUE. Informacje o tym, w jaki sposób można założyć profil na PUE, dostępne są tutaj: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/informacje-dotyczace-pue

Anna Sobańska-Waćko
25 stycznia 2024 14:38