Dzień dobry. W październiku 2023 roku po ukończeniu 60 lat nabyłam prawo do zwykłej emerytury. Należy mi się także rekompensata do emerytury jako nauczycielowi pracującemu w szczególnych warunkach. Pracuję nadal. Zamierzam odejść na emeryturę w 2025 roku. Czu po 1 września 2024 roku stracę prawo do emerytury z rekompensat?. Proszę także o informację, kiedy najkorzystniej odejść na emeryturę? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Rekompensata przysługuje osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która spełnia następujące warunki:
- przed 1 stycznia 2009 r. pracowała w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,
- nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej (chodzi o prawo ustalone prawomocną decyzją),
- wystąpi z wnioskiem o emeryturę powszechną.

Jeśli spełni Pani określone powyżej warunki, to otrzyma Pani rekompensatę.
Dodam także, że stwierdzenie, czy dana osoba może skorzystać z jakiegoś świadczenia jest możliwe wyłącznie na podstawie analizy dokumentów. Dopiero złożony wniosek o świadczenie wraz z niezbędnymi dokumentami jest podstawą do analizy sprawy i wiążących ustaleń.

Jeśli chce Pani mieć pewność, czy przysługuje Pani prawo do rekompensaty, to zachęcam do złożenia wniosku o emeryturę.
Wniosek o emeryturę może Pani złożyć będąc w trakcie stosunku pracy – rozwiązanie umowy o pracę jest warunkiem podjęcia wypłaty emerytury, a nie ustalenia jej prawa. ZUS rozpatrzy wniosek, ustali na podstawie przedłożonych dokumentów, czy spełnia Pani warunki do rekompensaty, jeśli tak, to uwzględni ją w obliczeniu wysokości emerytury. Po rozpatrzeniu wniosku ZUS wyda stosowną decyzję o przyznaniu prawa do emerytury, i zwiesi jej wypłatę do czasu rozwiązania stosunku pracy. Z chwilą rozwiązania tego stosunku i dostarczenia świadectwa pracy wysokość emerytury zostanie przeliczona, zgodnie z przepisami, jakie będą wówczas obowiązywały.
Pani wątpliwości wiążą się z pewnymi problemami interpretacyjnymi, jakie pojawiły się w związku z ustawą wprowadzającą od 1 września 2024 r. wcześniejsze emerytury nauczycielskie. Problemy te zostały jednak rozwiązane ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta usankcjonowała w przepisach stosowaną przez ZUS praktykę, zgodnie z którą rekompensata przysługuje osobom, które m. in. nie mają ustalonego prawomocną decyzją prawa do emerytury wcześniejszej, pomostowej czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Przepisy te weszły w życie 1 stycznia 2024 r.
Co do zasady, im dłużej pracujemy i odkładamy w czasie decyzję o przejściu na emeryturę, tym emerytura jest wyższa. Z każdym miesiącem zwiększa się suma składek, zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego, dochodzą kolejne waloryzacje, skraca się tzw. średnie dalsze trwanie życia.

Anna Sobańska-Waćko
24 stycznia 2024 14:31