Dzień dobry, 30 stycznia 2024 r. rozwiązuję umowę o pracę i złożę wniosek o świadczenie kompensacyjne. Zamierzam dalej pracować w szkole. Kiedy mogę zatrudnić się ponownie 31 stycznia 2024 r. czy raczej 1 lutego.

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Ostatnią aktywnością zarobkową przed złożeniem wniosku musi być stosunek pracy w charakterze nauczyciela, w jednostkach wymienionych w ustawie.
Warunki uzyskania uprawnień bada się na dzień spełnienia wszystkich warunków tj. ustania zatrudnienia, wieku ubezpieczonego oraz warunków stażowych. Potwierdzeniem spełnienia wszystkich warunków oraz uzyskania prawa do świadczenia jest decyzja, wydana przez ZUS po analizie całej dokumentacji. Dopiero pełna analiza sprawy pozwala na ostateczne stwierdzenie, czy dane świadczenie przysługuje i od jakiej daty.
Co do zasady prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zostaje zawieszone w przypadku nawiązania stosunku pracy z placówką oświatową wymienioną w karcie nauczyciela. W takim przypadku nie ma znaczenia wysokość przychodu, ani rodzaj wykonywanej pracy. Wyjątki od tej zasady są określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Jeśli chodzi o podjęcie kolejnego zatrudnienia w placówce oświatowej po nabyciu prawa do NSK, to najnowsze zmiany zostały wprowadzone ustawą z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy :
 od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. nie stosuje się przepisu dot. zawieszenia NSK w związku z podjęciem zatrudnienia w placówce oświatowej na stanowisku pomocy nauczyciela,
 do dnia 31 sierpnia 2023 r. nie stosuje się przepisu dot. zawieszenia NSK w związku z podjęciem zatrudnienia w placówce oświatowej, na stanowisku:
1. nauczyciela języka polskiego lub nauczyciela prowadzącego dodatkową naukę języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
2. nauczyciela innego niż wymieniony w pkt 1, jeżeli w dniu nawiązania z nauczycielem stosunku pracy do szkoły uczęszcza co najmniej jeden uczeń będący obywatelem Ukrainy.

Nowelizacja oznacza, że w przypadku podjęcia w/w zatrudnienia, świadczenie nie zostanie automatycznie zawieszone, tylko będzie podlegało ogólnym zasadom zawieszalności ze względu na uzyskany przychód.
Aby udzielić szczegółowej jednoznacznej odpowiedz na Pani pytanie, potrzeba więcej informacji , np. jaka jest data spełnienia wszystkich warunków do NSK, jaka będzie forma tego kolejnego zatrudnienia, jakie stanowisko, czy do szkoły uczęszczają obywatele Ukrainy. Dlatego zachęcam do kontaktu z doradcami emerytalnymi, dostępnymi w każdej jednostce ZUS, którzy na podstawie pozyskanych informacji wyjaśnią Pani wątpliwości.

Anna Sobańska-Waćko
24 stycznia 2024 14:27