Dzień dobry,
od 01.09.1986 r. do 31.08.2007 r. pracowałam jako nauczyciel. Od 2008 r. do chwili obecnej pracuję jako sekretarz szkoły. Czy w momencie przejścia na emeryturę, na którą planuję pójść w styczniu 2026 r. (moja data urodzin to kwiecień 1965 r.) należy mi się rekompensata za pracę w szczególnych warunkach?

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która spełnia następujące warunki:
- przed 1 stycznia 2009 r. pracowała w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,
- nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej,
- wystąpi z wnioskiem o emeryturę powszechną.

Do stażu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie zaliczamy okresów po 14 listopada 1991 r., w których ubezpieczony nie wykonywał pracy, a za które otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Z okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wyłączymy zatem:
- okresy niezdolności do pracy, za które zostało wypłacone wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
- okresy, za które wypłacono zasiłek opiekuńczy lub macierzyński,
- okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które w okresie od 15 listopada 1991 r. do 24 lipca 1992 r. wypłacono nauczycielowi – na podstawie Karty Nauczyciela – wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a w odniesieniu do wynagrodzenia wypłaconego nauczycielowi w czasie urlopu macierzyńskiego – za okres od 15 listopada 1991 r. do 31 lipca 1992 r.,
- okres urlopu dla poratowania zdrowia,
- okres urlopu szkoleniowego, okres przebywania na urlopie na dalsze kształcenie się,
- okres pozostawania w stanie nieczynnym,
- okres urlopu wychowawczego,
- urlopu bezpłatnego,
- służby wojskowej.

Osoba ubiegająca się o rekompensatę powinna do wniosku o emeryturę dołączyć świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wystawione przez pracodawcę, u którego była zatrudniona lub przez jego następcę prawnego, na podstawie posiadanej przez ten podmiot dokumentacji osobowej.
Jeśli spełnia Pani określone powyżej warunki i znajdzie to odzwierciedlenie w dokumentach złożonych wraz z wnioskiem o emeryturę, to uzyska Pani prawo do rekompensaty. Aby jednoznacznie stwierdzić uprawnienia do danego świadczenia, konieczne jest rozpatrzenie wniosku, analiza dokumentacji.

Anna Sobańska-Waćko
17 stycznia 2024 14:50