Witam, jestem nauczycielem z 33-letnim stażem. W dn. 31,08,2019 ustał mój stosunek prac (wygaśnięcie gimnazjum ). Następnie przebywałem przez sześć miesięcy w stanie nieczynnym do 29,02,2020r. W lutym kończę 60 lat. Czy mam prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego? Oraz czy mam prawo do odprawy finansowej po otrzymaniu w/w świadczenia? Dodam tylko, że po zakończeniu stanu nieczynnego nie podjąłem żadnej pracy. Dziękuję i pozdrawiam.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (NSK) przysługuje mężczyźnie, jeśli spełni następujące warunki:
o ukończy określony wiek, czyli:
co najmniej 55 lat – do końca 2014 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2015-2016,
co najmniej 57 lat – w latach 2017-2018,
co najmniej 58 lat – w latach 2019-2020,
co najmniej 59 lat – w latach 2021-2022,
co najmniej 60 lat – w latach 2023-2024,
co najmniej 61 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 62 lata – w latach 2027-2028,
co najmniej 63 lata – w latach 2029-2030,
co najmniej 64 lata – w latach 2031-2032,
o ma co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
o rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy lub wygaśnie on w określonych poniżej okolicznościach.
Co do zasady, aby otrzymać świadczenie, należy rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek. Nawet jeśli praca zostanie zakończona za porozumieniem stron, ważne jest, żeby to nauczyciel złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy. Od powyższej zasady występują jednak wyjątki. Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje także wtedy, jeśli stosunek pracy został rozwiązany z powodu:
o całkowitej likwidacji szkoły,
o częściowej likwidacji szkoły,
o zmian organizacyjnych, które spowodują zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
o zmian planu nauczania, które uniemożliwią zatrudnianie w pełnym wymiarze zajęć.
Prawo do tego świadczenia przysługuje również wtedy, gdy stosunek pracy wygaśnie, ponieważ:
o upłynął sześciomiesięczny okres, w którym nauczyciel pozostawał w stanie nieczynnym,
o nauczyciel w stanie nieczynnym odmówił podjęcia pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na jaki została zawarta umowa – w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku.
Zatem fakt, iż został Pan zwolniony w związku z likwidacją gimnazjum nie stoi na przeszkodzie, aby uzyskać prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Prawo do NSK przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Ostatnią aktywnością zarobkową musi być stosunek pracy w charakterze nauczyciela, w jednostkach wymienionych w ustawie.
Aby stwierdzić, czy ma Pan prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego konieczna jest analiza dokumentacji i zweryfikowanie, czy spełnia Pan wszystkie określone powyżej warunki. Dlatego zachęcam do złożenia wniosku o świadczenie, wraz z niezbędną dokumentacją. Dopiero na tej podstawie ZUS wyda stosowną jednoznaczną decyzję.
Kwestia odprawy finansowej nie leży w zakresie zadań ZUS – w tej sprawie powinien się Pan skonsultować z byłym pracodawcą.

Anna Sobańska-Waćko
15 stycznia 2024 14:54