Logo: [Bielsko-Biała] Nastolatek w spektrum Autyzmu - funkcjonowanie, relacje, wybór drogi edukacyjno-zawodowej

Kod szkolenia:
12K/VI/4
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści, doradcy zawodowi.
Tematyka:
  • funkcjonowanie nastolatka w spektrum w szkole i w domu,
  • pomagamy budować relacje młodzieży w spektrum autyzmu,
  • stoję przed wyborem – jak wspierać ucznia w spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera w wyborze drogi edukacyjno- zawodowej okiem doradcy zawodowego.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli traktującej o funkcjonowaniu nastolatka w spektrum autyzmu – w tym z Zespołem Aspergera,
  • doskonalenie umiejętności budowania relacji uczniów w spektrum autyzmu,
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat wsparcia uczniów i rodziców w spektrum autyzmu i z Zespołem Aspergera w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej.
Termin:
25 kwietnia 2024 r. w godz. 10:00 – 13:30
Miejsce:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Aleksandra Boruta-Król, Sebastian Koczy
Prowadzący:
Stanisława Stus, Jolanta Niewińska, Tomasz Pal
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prelegentach:

Stanisława Stus

Magister z przygotowaniem pedagogicznym, doradca metodyczny kształcenia specjalnego kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, kursy doskonalące: rewalidacja indywidualna, andragogika, diagnoza umiejętności funkcjonalnych i konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów z wieloraką niepełnosprawnością, optymalizacja kształcenia specjalnego w zreformowanej szkole dla uczniów upośledzonych umysłowo, wczesne wspomaganie, podstawy integracji sensorycznej, praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się. Prowadzi szkolenia z zakresu diagnozowania i konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie szkoleń według własnych programów w zakresie metod aktywizujących w kształceniu specjalnym, wybranych metod wspomagających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym z deficytami rozwojowymi, dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia niepełnoprawnego.

Jolanta Niewińska – nauczyciel-konsultant

Pedagog społeczno-opiekuńczy, doradca zawodowy – praktyk z doświadczeniem prowadzenia Szkolnego Ośrodka Kariery dla gimnazjalistów oraz licealistów, absolwentka studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, posiadająca również kwalifikacje terapeuty pedagogicznego, oligofrenopedagoga oraz terapeuty integracji sensorycznej.

Posiada doświadczenie pracy na stanowisku doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego oraz nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Wspiera nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej i programów promocji zdrowia psychicznego.

Tomasz Pal

Socjolog i doradca zawodowy. Doświadczenia zawodowe zdobywał dotychczas zajmując się funduszami unijnymi, badaniami naukowymi, organizacją konferencji naukowych, szkoleniami z zakresu personalnego oraz pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym. Zatrudniony na stanowisku doradcy zawodowego w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP w Bielsku-Białej. Na co dzień obejmuje wsparciem grupowym oraz indywidualnym młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz żywieckiego.

Forma: