Kod szkolenia:
268R
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół.
Tematyka:
  • czym są specjalne potrzeby edukacyjne a czym są wymagania edukacyjne,
  • program nauczania, podręcznik a wymagania edukacyjne,
  • zakresy indywidualizacji nauczania,
  • wybrane trudności ucznia z niepełnosprawnością i ich wpływ na opanowanie podstawy programowej.
Cel:
  • rozumienie potrzeb rozwojowych ucznia,
  • uwzględnianie problemów rozwojowych podczas codziennej pracy z uczniem.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Stanisława Stus
Cena:
1000 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Stanisława Stus

Magister z przygotowaniem pedagogicznym, doradca metodyczny kształcenia specjalnego kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, kursy doskonalące: rewalidacja indywidualna, andragogika, diagnoza umiejętności funkcjonalnych i konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów z wieloraką niepełnosprawnością, optymalizacja kształcenia specjalnego w zreformowanej szkole dla uczniów upośledzonych umysłowo, wczesne wspomaganie, podstawy integracji sensorycznej, praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się. Prowadzi szkolenia z zakresu diagnozowania i konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie szkoleń według własnych programów w zakresie metod aktywizujących w kształceniu specjalnym, wybranych metod wspomagających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym z deficytami rozwojowymi, dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia niepełnoprawnego.

Słowa kluczowe: