Kod szkolenia:
267R
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół.
Tematyka:
  • założenia i cele edukacji włączającej,
  • bariery i problemy w edukacji włączającej,
  • organizacja szkoły a realizacja programów w edukacji włączającej,
  • zadania i rola pedagoga specjalnego.
Cel:
  • przygotowanie szkoły do realizacji założeń edukacji włączającej,
  • umiejętność organizacji pracy szkoły z uczniem niepełnosprawnym.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Stanisława Stus
Cena:
1000 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Stanisława Stus

Magister z przygotowaniem pedagogicznym, doradca metodyczny kształcenia specjalnego kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, kursy doskonalące: rewalidacja indywidualna, andragogika, diagnoza umiejętności funkcjonalnych i konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów z wieloraką niepełnosprawnością, optymalizacja kształcenia specjalnego w zreformowanej szkole dla uczniów upośledzonych umysłowo, wczesne wspomaganie, podstawy integracji sensorycznej, praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się. Prowadzi szkolenia z zakresu diagnozowania i konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie szkoleń według własnych programów w zakresie metod aktywizujących w kształceniu specjalnym, wybranych metod wspomagających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym z deficytami rozwojowymi, dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia niepełnoprawnego.