Kod szkolenia:
246R
Adresaci:
wychowawcy, nauczyciele wspomagający, nauczyciele przedmiotów pracujący z uczniem z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w klasach VII-VIII szkoły podstawowej i w klasach szkoły ponadpodstawowej.
Tematyka:
  • Charakterystyka ucznia ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera w aspekcie dojrzewania i wczesnej dorosłości.
  • Warunki efektywnej pracy z uczniem z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Elementy skutecznej współpracy z rodzicami.
  • Sposoby motywacji nastoletniego ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Jak wspierać potencjał nastolatka z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera?
  • Wspieranie potencjału z punktu widzenia prawa edukacyjnego: zadania nauczyciela pracującego z dzieckiem ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera w obowiązujących aktach prawnych.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli z warunkami mającymi wpływ na efektywne funkcjonowanie nastolatka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat: jak wspierać potencjał nastolatka ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
1000 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anita Wieloch – nauczyciel-konsultant

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.

Słowa kluczowe: