Logo: Uczeń i nauczyciel w rozwoju. Psychologiczne aspekty rozwoju człowieka i ich wpływ na relacje uczeń - nauczyciel

Kod szkolenia:
12K/O/S/1
Forma:
Adresaci:
wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy.
Tematyka:
  • rozwój człowieka jako proces,
  • zmiany uniwersalne, wspólne i indywidualne w rozwoju dzieci i dorosłych oraz czynniki wpływające na zmiany,
  • obszary badań psychologii rozwojowej,
  • jak efektywnie wspierać dziecko w pracy dydaktycznej i wychowawczej uwzględniając etapy rozwoju.
Cel:
  • aktualizacja wiedzy z zakresu podstaw psychologii rozwoju człowieka,
  • zapoznanie uczestników z psychologicznymi etapami rozwoju człowieka,
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania potrzeb uczniów z uwzględnieniem ich etapu rozwoju psychospołecznego.
Termin:
29 maja 2023 r. w godz. 16:00 – 18:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Aleksandra Boruta-Król, Anna Pawłowska
Prowadzący:
Katarzyna Mróz, Anna Pawłowska, Aleksandra Boruta-Król
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Katarzyna Mróz – psycholog specjalności klinicznej, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Od 2009 r. praca na stanowisku nauczyciela-psychologa w szkole podstawowej, wcześniej w gimnazjum. Aktualnie nauczyciel mianowany, w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zarówno o charakterze terapeutycznym jak i profilaktycznym. Absolwentka Szkoły Profesjonalnego Coachingu w Krakowie oraz terapii RTZ I stopnia, trener TUS. Ukończone studia podyplomowe w zakresie wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera. Od 2020 r. współpracuję z uczelnią wyższą – Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi filia w Wodzisławiu Śląskim, jako dydaktyk, prowadząc przedmioty z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej, społecznej oraz psychologii niedostosowania społecznego, co daje mi doświadczenie dydaktyczne w pracy z osobami dorosłymi.

Aleksandra Boruta-Król

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – UŚ, Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe) WSNoZ, Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera (studia podyplomowe) WSNoZ, Pedagogika szkolna – diagnoza i terapia pedagogiczna w pracy pedagoga szkolnego (studia podyplomowe) UŚ, Organizacja i zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny WOM Rybnik.

Posiada 23 letnie doświadczenie w pracy pedagoga szkolnego, oraz pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w różnych typach szkół. Wspiera nauczycieli i wychowawców w prowadzeniu działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szeroko rozumianej profilaktyki oraz kształcenia specjalnego uczniów w szkole.

Szkolenia w obszarach: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, aspekty prawne prowadzenia dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego uczniów (IPET, WOPFU) dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów, wsparcie pedagogów i psychologów w sprawach związanych z ich pracą.

Anna Pawłowska

Psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka podyplomowych Studiów Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kadrami WSB w Chorzowie, podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą WSB w Dąbrowie Górniczej. Posiada kwalifikacje trenerskie (Szkoła Trenerów Metrum, Katowice). Psycholog-praktyk w zakresie diagnozy psychologicznej (m.in. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia rozwojowa, odchylenia i deficyty rozwojowe), opiniowania i orzekania, wspomagania rozwoju dziecka zdolnego, terapii psychologicznej (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowania). Doradca zawodowy. Ekspert Edukacji MEN.

Dwudziestoletni staż pracy, z bogatym doświadczeniem w zakresie pomocy psychologicznej i psychoedukacji młodzieży i dorosłych. Od wielu lat prowadzi konsultacje i terapię psychologiczną w modelu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenia z obszaru komunikacji, budowania relacji, profilaktyki zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W pracy terapeutycznej i konsultacyjnej kieruje się zasadą podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach wskazującą, że to "klient jest ekspertem własnego życia".

Główne obszary pracy: zagadnienia związane z kształtowaniem i rozwijaniem dobrostanu psychicznego młodzieży uczącej się oraz osób dorosłych, w tym szczególnie nauczycieli. W podejmowanych działaniach edukacyjnych i terapeutycznych zwraca szczególną uwagę na kontekst relacyjny oraz zasoby. Edukacja i jej wpływ na dobrostan psychiczny młodych a w przyszłości dorosłych ludzi zajmuje ważne miejsce w podejmowanych przez nią wyzwaniach zawodowych.