Logo: Zadania specjalistów w polskiej i litewskiej szkole. Pytania i odpowiedzi

Kod szkolenia:
4D/O/IX
Adresaci:
pedagodzy specjalni, psycholodzy i pedagodzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Tematyka:
analiza zadań specjalistów szkolnych w szkole polskiej i litewskiej, różnice i podobieństwa.
Cel:
  • porównanie zadań specjalistów,
  • wymiana doświadczeń z pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Termin:
31 maja 2023 r. w godz. 13:00 – 14:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
2
Koordynatorzy:
Ewa Podemska, Marzena Błaszczyk, Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
Marzena Błaszczyk, Ewa Podemska, Magdalena Wieczorek, Lucyna Narkiewicz-Skórko, Jurgita Stankevičienė
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Lucyna Narkiewicz-Skórko – psycholog dziecięcy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wilnie, współpracuje z Uniwersytetem Wileńskim w zakresie standaryzacji i adaptacji testów psychologicznych dla dzieci. Jest koordynatorem programów profilaktycznych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz „Golden Five” na Litwie. Prowadzi warsztaty wychowawcze dla rodziców i nauczycieli, szkoli nauczycieli w zakresie trudności szkolnych uczniów i zaburzeń wieku rozwojowego. Jest animatorem i koordynatorem międzynarodowych i krajowych projektów edukacyjnych i wychowawczych, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jako członek Zarządu Fundacji Małego Księcia sprawowała opiekę nad pilotażowym projektem „Szkoła bez Przemocy na Litwie” oraz współtworzyła kampanię „Cała Litwa Czyta Dzieciom”.

Jurgita Stankevičienė – pedagog specjalny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Dokonuje oceny pedagogicznej uczniów, określa poziom wiedzy, umiejętności, zdolności uczniów oraz ich zgodność z programami edukacyjnymi. Pomaga uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opanować treści edukacyjne i rozwija ich zaburzone funkcje. Doradza nauczycielom jak dostosować materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak przygotować, dostosować i zindywidualizować programy edukacyjne. Udziela pomocy metodycznej nauczycielom, rodzicom (opiekunom) uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i innym osobom bezpośrednio zaangażowanym w proces edukacyjny oraz doradza im w kwestiach kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edukuje społeczność szkolną w zakresie problematyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udziela specjalnej pomocy pedagogicznej, kształtuje pozytywny stosunek społeczności szkolnej i społeczeństwa do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Marzena Błaszczyk

Pedagog specjalny (szkoła branżowa i technikum), doradca zawodowy, nauczyciel języka, rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu, trener terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Absolwentka studiów: Filologia germańska, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ASD, Doradztwo zawodowe i personalne, Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta, Terapia rodzin i interwencje systemowe.

Ewa Podemska

Pedagog, doradca metodyczny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Lider Rady Pedagogów i Psychologów Szkolnych.

Absolwentka pedagogiki specjalnej – specjalizacja: resocjalizacja, podyplomowych studiów terapii patologii zachowań, doradztwa zawodowego, kursów kwalifikacyjnych, oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej, autorka programów dotyczących funkcjonowania klas integracyjnych oraz programów profilaktyczno-edukacyjnych.

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.