Logo: "Renesans rzemiosła. Pracodawca - nauczyciel, wychowawca, mentor" VIII Konferencja Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego

Kod szkolenia:
39K/VIII
Forma:
Adresaci:
dyrektorzy i doradcy zawodowi szkół podstawowych.
Tematyka:
  • Jak zaprojektować sensowne szkolne doradztwo zawodowe?
  • Zapotrzebowanie na zawody na regionalnym rynku pracy.
  • Tradycje i teraźniejszość rzemiosła.
  • Ścieżka kształcenia w szkole rzemieślniczej.
  • Rodzic – czy może być "doradcą zawodowym" dla swojego dziecka?
Cel:
  • poszerzenie oferty szkół w zakresie doradztwa zawodowego,
  • rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego,
  • tworzenie środowisk sprzyjających planowaniu doradztwa zawodowego dostosowanego do potrzeb uczniów i rynku pracy.
Termin:
26 września 2022 r. w godz. 10:00 – 13:45
Miejsce:
Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
prof. dr hab. Małgorzata Rosalska, Monika Kowalczyk-Gnyp, Grzegorz Miketa, Laurencja Krenzel, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

prof. dr hab. Małgorzata Rosalska – pedagog, doradca zawodowy, profesor w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla instytucji edukacyjnych oraz rynku pracy. Współautorka programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół kształcących w zawodach, programów szkoleniowych dla doradców zawodowych oraz licznych publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.

Monika Kowalczyk-Gnyp – Zespół ds. Statystyki, Badań i Analiz Wydziału ds. Rynku Pracy w WUP w Katowicach. Nadzoruje i realizuje badania regionalnego rynku pracy m.in. w zakresie zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje i umiejętności, potrzeb edukacyjno-szkoleniowych przedsiębiorców, aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, sytuacji społeczno-gospodarczej na śląskim rynku pracy, sytuacji kobiet, cudzoziemców, uchodźców na regionalnym rynku pracy. Ponadto prowadzi analizy statystyczne dotyczące bezrobocia rejestrowanego oraz współrealizuje ogólnopolskie badanie "Barometr zawodów" w województwie śląskim.

Grzegorz Miketa – Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Wydziale Ekonomii, Członek Rady Rynku Pracy, Ekspert przy tworzeniu "Barometru zawodów", Członek Rady ds. Kompetencji w branży motoryzacyjnej przy Ministerstwie Rozwoju, prowadzi Narady Oświatowe związane z kształceniem dualnym młodocianych pracowników, bierze aktywny udział w konferencjach na temat szkolnictwa uczniów szkół zawodowych i branżowych, wspiera inicjatywy lokalne związane z rzemiosłem.

Laurencja Krenzel – Kierownik Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku Pedagogika w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Ekspert w zakresie opracowania opisów do Polskiej Ramy Kwalifikacji, Ekspert przy tworzeniu "Barometru zawodów" i nowej perspektywie egzaminowania. Prowadząca Narady i Konferencje Oświatowe dotyczące kształcenia dualnego pracowników młodocianych, autorka i Koordynator projektów europejskich skierowanych dla Uczniów i pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe. Osoba aktywnie wspierająca inicjatywy lokalne związane z rzemiosłem, praktyk w zakresie Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych.

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, mediator. Wieloletni członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach.

Przez kilkanaście lat szkoliła młodzieżowych liderów i wykorzystywała pomysły uczniów na szkolną profilaktykę. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, mediacji szkolnych i rówieśniczych oraz aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.