Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Logo: Profilaktyk i profilaktyka szkolna w kryzysie - dylematy, wyzwania i rekomendacje

Kod szkolenia:
47K/O
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni.
Cel:
  • urealnienie szkolnych działań z obszaru psychoedukacji i profilaktyki uniwersalnej,
  • spojrzenie na obecną postpandemiczną sytuację dzieci i młodzieży w szkole, wyzwania i kierunki pracy,
  • wsparcie w poszukiwaniu sensów i znaczeń codziennych szkolnych interwencji i oddziaływań.
Tematyka:
  • czynniki chroniące a wiek rozwojowy (wiek przedszkolny i szkolny),
  • czynniki wspierające aktywne poszukiwanie pomocy w sytuacjach prześladowania rówieśniczego – doniesienia z badań,
  • wyzwania stojące przed profilaktyką z perspektywy nauki i praktyki w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej,
  • próbując ułożyć puzzle w całość: standardy profilaktyki, programy profilaktyczne oparte na dowodach naukowych,
  • rola i zadania szkoły/placówki oświatowej w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
Termin:
4 listopada 2021 r. w godz. 11:00 – 15:45
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Magdalena Wieczorek, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
dr Monika Baryła-Matejczuk, Magdalena Kosowska, Krzysztof Ostaszewski, Artur Malczewski, Dorota Macander
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

dr Monika Baryła-Matejczuk – psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na Wydziale Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od lat, w badaniach i praktyce, zajmuje się obszarem wysokiej wrażliwości. Autorka licznych publikacji z obszaru psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej, konstruowania programów wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki, wrażliwości przetwarzania sensorycznego, wrażliwości środowiskowej. Opracowała (wraz z zespołem) narzędzie do pomiaru wysokiej wrażliwości u dzieci w wieku 3-10 lat, a także polską adaptację skali Highly Sensitive Persona Scale i Highly Sensitive Child. Opracowała i realizuje międzynarodowe projekty, m.in. "High sensitivity – Innovative Module in Human Sciences" "E-MOTION. Potencjał wysokiej wrażliwości". Jest trenerem i terapeuta Terapii Zorientowanej na Emocje (I i II poziom).

Współpracuje m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, z Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej, z Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym, Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego i Terapii Dzieci i Młodzieży WSEI.

Magdalena Kosowska – absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno Społecznego SWPS Katowice "Coaching i Mentoring". Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców i Nauczycieli w Przedszkolu. Studentka drugiego roku Psychologii dla Magistrów Uniwersytetu Humanistyczno Społecznego SWPS Katowice. Obecnie wraz zespołem pod kierownictwem dr Małgorzaty Wójcik realizuje badanie jakościowe "Postrzeganie zjawiska prześladowania rówieśniczego przez rodziców/opiekunów dzieci doświadczających prześladowania rówieśniczego w szkole" (BAP). Uczestniczy w projekcie pilotażowym dr Małgorzaty Wójcik "Klasa Psychologiczno-Pedagogiczna" mającym na celu szerzenie i propagowanie wiedzy psychologicznej oraz doskonalenie umiejętności miękkich młodzieży.

dr hab. Krzysztof Ostaszewski – badacz i profilaktyk. Jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i długoletnim kierownikiem Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej "Pro-M". Zajmuje się zachowaniami ryzykownymi młodzieży oraz promocją zdrowia psychicznego. Współautor polskiej adaptacji programów profilaktycznych pn. "Domowi Detektywi" oraz "Fantastyczne Możliwości". Autor lub współautor ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Stypendysta Fogarty International Substance Abuse Research Training Program realizowanego w latach 2003-2004 na Uniwersytecie Michigan (USA). Ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Artur Malczewski – Socjolog. Absolwent ISNS UW. Od 2007 roku jest kierownikiem Centrum Informacji (Reitox Focal Point EMCDDA) w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Polski przedstawiciel w Grupie Roboczej ds. Narkotyków w Brukseli (Horizontal Drugs Group). Był ekspertem w międzynarodowych projektach dotyczących przeciwdziałania narkomanii realizowanych w wielu krajach (Turcja, Gruzja, Ukraina, Macedonia Północna, Serbia, Argentyna, Brazylia, Urugwaj, Kolumbia, Jamajka, Trynidad i Tabago). W 2021 roku otrzymał nagrodę Leading European Prevention Science Practitioner Honour przyznaną przez European Society for Prevention Research. Autor ponad 150 publikacji dotyczących problemu uzależnień w języku polskim i angielskim.

Dorota Macander – psycholog, trener warsztatu psychologicznego. Kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Autorka wielu programów szkoleniowych, a także publikacji dotyczących wychowania i profilaktyki ryzykownych/problemowych zachowań dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia (wykłady i zajęcia warsztatowe) dotyczące doskonalenia umiejętności interpersonalnych, interwencji wobec dzieci z grup ryzyka, a także konsultacje dla pracowników oświaty (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli). Współpracuje z agendami Ministerstwa Zdrowia, m.in. z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostkami samorządu terytorialnego, instytutami naukowo – badawczymi, m. in. Naukową Akademicką Siecią Komputerową oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Współautorka ogólnopolskiego Systemu oceny i rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Trener rekomendowanych programów profilaktycznych: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Unplugged, Szkolna interwencja profilaktyczna. Koordynator i trener ogólnopolskiego programu Golden Five.