Logo: [DKO Rybnik] Puste krzesło - różne perspektywy nieobecności uczniów na zdalnych lekcjach

Kod szkolenia:
30K/O/7
Forma:
Adresaci:
dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni.
Cel:
podniesienie wiedzy umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z uczniami i ich rodzinami/opiekunami prawnymi w zakresie nieobecności uczniów podczas zdalnych lekcji.
Tematyka:
  • jak monitorować i diagnozować sytuacje nieobecności uczniów podczas zdalnych lekcji?
  • jakie sygnały wskazują na zagrożenie wykluczeniem z edukacji?
  • o co warto zadbać, żeby uczniowie nie opuszczali lekcji?
  • jak zorganizować pomoc, aby odzyskać ucznia do procesu edukacyjnego?
Termin:
13 maja 2021 r. w godz. 12:00 – 14:30
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek, Jolanta Leśniak, Ewa Podemska, Anna Pawłowska, Aleksandra Cupok-Kokoszka, Joanna Migdoł-Bałazy, Ewa Rybska-Kik
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Aleksandra Cupok-Kokoszka. Wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach oraz nauczycielka informatyki. Współpracuje z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, jako trenerka i asystentka szkół w ramach programu Szkoła Ucząca Się. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli w zakresie strategii nauczania i uczenia się, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej i podnoszenia jakości pracy szkół.

Joanna Migdoł-Bałazy. Inspektor w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.

Ewa Rybska-Kik. Kurator Specjalista, Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, Kierownik Zespołu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (magisterskie i podyplomowe). Od 1993 r. pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami – początkowo jako nauczyciel, a po zakończeniu rocznej aplikacji kuratorskiej od 2007 r., w charakterze kuratora rodzinnego.

Jolanta Leśniak

Psychologia – UŚ, Organizacja i zarządzanie oświatą - Akademia Polonijna w Częstochowie, kurs doskonalący z zakresu nadzoru pedagogicznego. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i w szkołach ogólnodostępnych oraz specjalnych. Z racji niemal dwudziestoletniego stażu pracy w  administracji państwowej (z Kuratorium Oświaty włącznie), specjalizujący się w pracy z doradcami metodycznymi, kierownik kursów kwalifikacyjnych.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: zarządzanie w oświacie, prawo oświatowe, zagrożenia cywilizacyjne.

Anna Pawłowska

Doradca metodyczny, psycholog, absolwentka podyplomowych studiów doradztwa zawodowego i zarządzania kadrami WSB w Chorzowie. Posiada kwalifikacje trenerskie (Szkoła Trenerów Beaty Kozak). Psycholog – praktyk w zakresie diagnozy psychologicznej (m.in. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia rozwojowa, odchylenia i deficyty rozwojowe), opiniowania i orzekania, wspomagania rozwoju dziecka zdolnego, terapii psychologicznej (Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowania), psychoedukacji młodzieży i dorosłych oraz doradztwa zawodowego. Ekspert Edukacji MEN.

Zapraszam do kontaktu psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych miasta Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry i powiat tarnogórski, Bytom i Chorzów.

Ewa Podemska

Pedagog, doradca metodyczny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Lider Rady Pedagogów i Psychologów Szkolnych.

Absolwentka pedagogiki specjalnej – specjalizacja: resocjalizacja, podyplomowych studiów terapii patologii zachowań, doradztwa zawodowego, kursów kwalifikacyjnych, oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej, autorka programów dotyczących funkcjonowania klas integracyjnych oraz programów profilaktyczno-edukacyjnych.

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.