Kod szkolenia:
151WR
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, doradcy zawodowi.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli traktującej o funkcjonowaniu ucznia wysokofunkcjonującego ze spektrum autyzmu – w tym z Zespołem Aspergera – w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości,
  • zapoznanie nauczycieli ze sposobami okazywania wsparcia i wskazywania wyboru przyszłej drogi zawodowej ucznia wysokofunkcjonującego ze spektrum autyzmu – w tym z Zespołem Aspergera,
  • ukazanie możliwości związanych z zatrudnieniem ucznia w przyszłości.
Tematyka:
  • charakterystyka ucznia wysokofunkcjonującego ze spektrum autyzmu w tym ZA,
  • najważniejsze problemy w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości, konieczność udzielania wsparcia,
  • ujawnianie diagnozy, rozwój seksualny,
  • samoświadomość, poczucie własnej wartości i rozwój tożsamości,
  • zatrudnienie – dlaczego takie ważne, aby uczeń z ASD miał odpowiednią pracę?
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting lub Zoom
Liczba godzin:
do 3
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.