Kod szkolenia:
64WR
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, psycholodzy, pedagodzy, inne osoby zainteresowane tematem.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy na temat zakresu, form i roli rodziców w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,
  • wzbogacenie wiedzy na temat współpracy z rodzicami wg rozporządzenia, uczestnictwa rodziców w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia,
  • doskonalenie warsztatu nauczyciela przedszkola w zakresie postępowania z dzieckiem z trudnymi zachowaniami.
Tematyka:
  • komu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, na czym polega, jak rodzice uczestniczą w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak według rozporządzenia organizować wsparcie dla rodziców i współpracę z rodzicami, formy udzielanej pomocy według rozporządzenia, kto udziela pomocy, zakres udzielanej pomocy,
  • zindywidualizowana ścieżka kształcenia w przedszkolu.
Termin:
do ustalenia z zamawiającym
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
do 2
Koordynatorzy:
Jolanta Leśniak, Anita Wieloch
Prowadzący:
Jolanta Leśniak, Anita Wieloch
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do ustalenia

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Jolanta Leśniak

Psychologia – UŚ, Organizacja i zarządzanie oświatą - Akademia Polonijna w Częstochowie, kurs doskonalący z zakresu nadzoru pedagogicznego. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i w szkołach ogólnodostępnych oraz specjalnych. Z racji niemal dwudziestoletniego stażu pracy w  administracji państwowej (z Kuratorium Oświaty włącznie), specjalizujący się w pracy z doradcami metodycznymi, kierownik kursów kwalifikacyjnych.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: zarządzanie w oświacie, prawo oświatowe, zagrożenia cywilizacyjne.

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.