Kod szkolenia:
139WR
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych klas IV - VIII i szkół ponadpodstawowych.
Cel:
  • charakterystyka kompetencji przyszłości i kompetencji proinnowacyjnych,
  • omówienie czynników wpływających na rozwój myślenia innowacyjnego,
  • analiza wpływu posiadanych przez uczniów kompetencji kluczowych i kompetencji przyszłości na ich wybory życiowe,
  • projektowanie działań dydaktyczno-wychowawczych rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe, przyszłości i proinnowacyjne.
Tematyka:
  • przydatność kompetencji kluczowych w rozwijaniu kompetencji przyszłości i proinnowacyjnych,
  • myślenie innowacyjne,
  • postawa kreatywna,
  • dlaczego warto rozwijać u uczniów kompetencje proinnowacyjne.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z zamawiającym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczba godzin:
do 5
Koordynatorzy:
Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.