Logo: III Forum nauczycieli wychowania przedszkolnego "Od przedszkolaka do twórcy"

Kod szkolenia:
5K
Adresaci:
nauczyciele i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym.
Cel:
  • Nabycie wiedzy i umiejętności pracy z dzieckiem twórczym i kreatywnym na terenie przedszkola
  • Zrozumienie ich potrzeb i nabycie umiejętności odkrywania u dzieci drzemiących w nich predyspozycji
Tematyka:
Dzień pierwszy – część wykładowa:
  • Jak rozpoznawać i wspierać kreatywność najmłodszych. O dwujęzyczności niedwuznacznie.
  • Jak rozwijać myślenie naukowe u dzieci w wieku przedszkolnym?

Dzień drugi – część warsztatowa: Po nitce do kłębka. Przedszkolne laboratorium – iskierka dziecięcych zdolności.

  • Kompozycje barwne, zawsze udane.
  • Zabawy rozwijające kreatywność i wyobraźnię dziecka przedszkolnego.
  • Upcykling – jak zrobić coś z niczego. O tym, co Bajka zgubiła i gdzie to znalazła – edukacyjny pokój zagadek jako forma rozwijania kreatywności.
Termin:
27 marca 2020 r. w godz. 11:30 – 16:00 i 28 marca 2020 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27, Katowice
Liczba godzin:
10
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Anna Czerwiec-Banek, Gabriela Niemiec
Prowadzący:
Maciej Karwowski, Grzegorz Śpiewak, Sabina Furgoł, Agnieszka Jagoda, Iwona Bogatko, Gabriela Niemiec, Anna Czerwiec-Banek, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt, Gabriela Wawrzynek
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Agnieszka Jagoda – z wykształcenia romanistka. Od 12 lat łączy pracę nauczyciela i lektor języka francuskiego na wszystkich poziomach nauczania, tłumacza oraz wychowawcy przedszkolnego. Prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej. Od roku trener w oświacie oraz wicedyrektor przedszkola. Uczestnik programu Klucz do sukcesu – rozwijanie kompetencji kluczowych. Zainteresowana neurodydaktyką, rozwojem motywacji wewnętrznej oraz dwujęzycznością wśród dzieci.

Dr Grzegorz Śpiewak – anglista, metodyk, wykładowca anglistyki, pomysłodawca metody i autor koncepcji przewodników językowych "Angielski dla rodziców". Wykładowca w nowojorskiej uczelni New School. Autor materiałów dydaktycznych i akademickich. Członek komitetu honorowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. Autor metody nauczania języka angielskiego deDOMO.

Dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Maciej Karwowski – polski psycholog, pedagog i socjolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wcześniej profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Kierownik Zakładu Psychologii Twórczości Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert w zakresie rozwijania kreatywności i zastosowania technik rozwiązywania problemów. Autor kilkunastu książek i ponad stu artykułów opublikowanych w pismach specjalistycznych.

Iwona Bogatko

Wychowanie plastyczne, specjalizacja: rzeźba – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sztuka (studia podyplomowe). Ceramika i wzbogacone techniki plastyczne to jej pasja. Doświadczony nauczyciel, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Prowadziła zajęcia plastyczne z  dziećmi w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej, liceum oraz zajęcia ze studentami dotyczące nie tylko różnych dziedzin sztuki (rysunek, rzeźba, ceramika) i samej historii sztuki, ale również te, które związane są ściśle z metodyką nauczania plastyki na poziomie szkoły podstawowej i  gimnazjum.

Obszar, w którym się specjalizuje, to  metodyka nauczania plastyki (porady i ćwiczenia praktyczne), stosowanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i  młodzieżą.

Anna Czerwiec-Banek

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny (UŚ, Cieszyn), terapia pedagogiczna z arteterapią – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe). Posiada uprawnienia egzaminatora OKE w zawodzie terapeuta zajęciowy. Nauczyciel dyplomowany. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi (na różnych poziomach edukacyjnych), młodzieżą (nauczyciel terapii zajęciowej w medycznej szkole policealnej) i osobami dorosłymi. Przez kilka lat współpracowała z redakcjami czasopism wspomagających proces edukacyjny (tworzenie tekstów dyktand, krzyżówek, zagadek, gier planszowych etc.) oraz redakcjami kilku czasopism ogólnopolskich, (rysunki satyryczne). Autorka licznych tekstów utworów wykonywanych przez historyczno-patriotyczny zespół FORTECA.

Prowadzi zajęcia z zakresu różnorodnych technik plastycznych, rękodzielniczych, terapii zajęciowej i  arteterapii (także na studiach podyplomowych).

Sabina Furgoł

Polonistka – (Wydział Filologiczny, UŚ), zarządzanie w  oświacie; ocenianie i ewaluacja dydaktyczna (studia podyplomowe). Posiada praktyczne doświadczenie w pracy na  stanowisku trenera, nauczyciela różnych typów szkół i placówek, w tym pracy ze studentami. Posiada doświadczenie jako wicedyrektor i dyrektor publicznej wojewódzkiej placówki doskonalenia. Ekspert programu PO WER, RPO. Egzaminator egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego z języka polskiego. Autorka licznych publikacji dla nauczycieli m.in: Poradnika dla nauczycieli. Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiot uzupełniający Przyroda, Historia i społeczeństwo oraz Metoda WebQuest. Poradnik dla nauczyciela.

Specjalizuje się w szkoleniach/projektach z zakresu: oceniania kształtującego, ewaluacji dydaktycznej zarządzania i  przywództwa w edukacji, organizacji wspomagania w szkołach, nowoczesnych metod nauczania, budowania zespołu, wykorzystania TIK w edukacji, nauczania zdalnego, pozyskiwania środków unijnych m.in. z RPO, POWER.

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.

Gabriela Wawrzynek

Nauczyciel plastyki – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wychowaniem plastycznym – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie – Akademia Ekonomiczna w Katowicach (studia podyplomowe). Wieloletni wychowawca i nauczyciel plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum, nauczyciel dyplomowany. Koordynator szkoleń dla cyfrowych tubylców, tańca i jego wartości w edukacji oraz modnych technik plastycznych.

Szkolenia dla nauczycieli o tematyce artystycznej plastycznej, turystycznej i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, regionalnej.