Logo: Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole

Kod szkolenia:
92D/2
Adresaci:
nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli traktującej o funkcjonowaniu ucznia z Zespołem Aspergera w szkole podstawowej i ponadpodstawowej;
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o metody pracy i sposoby postępowania z uczniem z Zespołem Aspergera.
Tematyka:
Moduły:
  • MODUŁ I: Mam dziecko z Zespołem Aspergera w klasie. O uczniu z ZA w młodszych klasach szkoły podstawowej: charakterystyka ucznia z ZA – podstawy, organizacja przestrzeni, komunikacja z uczniem, sposoby postępowania, zachowania niepożądanie, wskazówki do pracy.
  • MODUŁ II: Nastolatek z Zespołem Aspergera w klasie i co dalej? O uczniu w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej: co się zmienia w funkcjonowaniu ucznia, jak się komunikować, jak postępować z uczniem, aby odnieść obustronny sukces, wskazówki do pracy.
  • MODUŁ III: Zrozumieć ucznia z Zespołem Aspergera. Utrudnienia w funkcjonowaniu: trudności w kontaktach społecznych, zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia integracji sensorycznej, fiksacje i stereotypie. Wymiana doświadczeń między uczestnikami.
Termin:
24 kwietnia, 8 i 15 maja 2020 r. w godz. 14:00 – 17:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
15
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
75 zł
Wolnych miejsc:
1

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 75 zł do dnia 17 kwietnia 2020 r. z dopiskiem 92D/2.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

O prowadzącym:

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

Zobacz także: