Kod szkolenia:
241WR
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, wychowawcy.
Cel:
  • sprecyzowanie / opisanie systemu wartości, określenie – w oparciu o ten system – modelu absolwenta;
  • opracowanie programu wychowawczego opartego na przyjętym w szkole określonym systemie wartości nabycie przez nauczycieli umiejętności kształtowania programu wychowawczego szkoły tak, aby w planie pracy wychowawczej zaplanowane zostały działania służące osiąganiu przyjętych celów;
  • doskonalenie przez wychowawców i nauczycieli umiejętności współpracy w podejmowanych działaniach i procesach wychowawczych. Integracja nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół zadań służących kształtowaniu postaw uczniów i rozwojowi szkoły.
Tematyka:
  • opisanie systemu wartości społeczności szkolnej;
  • kształtowanie programu wychowawczego szkoły w oparciu o wyznawane wartości;
  • integracja nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół zadań służących kształtowaniu postaw uczniów i rozwojowi szkoły.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.