Logo: Sieć dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Kod szkolenia:
31D
Adresaci:
dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Cel:
  • doskonalenie kompetencji w zakresie kierowania poradnią,
  • podnoszenie jakości pracy poradni.
Tematyka:
  • aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące oświaty;
  • współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji kształcenia specjalnego i wwr;
  • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z przepisami prawa zapisów dotyczących organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej;
  • wydawanie opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – zgodnie z zapisami prawnymi;
  • biopsychospłeczny model diagnozowania dzieci i młodzieży;
  • formy kształcenia dzieci i uczniów z SPE – kształcenie ogólnodostępne, integracyjne, włączające.
Termin:
24 października, 5 grudnia 2019 r., 9 stycznia, 5 marca i 7 maja 2020 r. w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
25
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
Małgorzata Spendel, zaproszeni specjaliści
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
21

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 50 do dnia 17 października 2019 r. oraz 75 zł po  1 stycznia 2020 r. z dopiskiem 31D.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

O prowadzącym:

Małgorzata Spendel

Psycholog – UŚ, logopeda. Posiada 40-letnie doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Od 20 lat jako nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, dzieci i uczniów z niepełnosprawnością, pracy z dziećmi przedszkolnymi i w edukacji wczesnoszkolnej (diagnostyka, terapia, kształcenie) – program PEWNIAK. Współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.