Logo: (Nie)pełnosprawni na rynku pracy czyli perspektywy edukacyjne i zawodowe uczniów z niepełnosprawnością

Kod szkolenia:
39K/III
Adresaci:
doradcy zawodowi, psycholodzy, pedagodzy szkolni, nauczyciele.
Cel:
  • rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie prowadzenia działań z zakresu doradztwa zawodowego,
  • kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec własnego rozwoju zawodowego,
  • aktywizacja zawodowa uczniów z niepełnosprawnościami.
Tematyka:
  • rola rodziny i szkoły w budowaniu motywacji do działania ucznia z niepełnosprawnością,
  • możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością,
  • możliwości wsparcia finansowego osób z niepełnosprawnością,
  • prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością,
  • prezentacja oferty szkół ponadpodstawowych, policealnych i uczelni wyższych w zakresie wsparcia uczniów/słuchaczy z niepełnosprawnością.
Termin:
28 maja 2019 r. od godz. 9:30
Miejsce:
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Katowice, ul. Techników 9
Liczba godzin:
6
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko, Sebastian Koczy
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny

O prowadzącym:

Jarosław Sokołowski – dwudziestodziewięcioletni człowiek obdarzony ogromnym talentem muzycznym. Od najmłodszych lat śpiewał i występował w konkursach muzycznych. Po osiągnięciu dorosłości wielokrotnie startował w Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych "mocART". Jest wiernym fanem muzyki zespołu "Dżem" i chętnie śpiewa jego utwory. Obecnie swoje talenty i zainteresowania rozwija w Warsztacie Terapii Zajęciowej "Promyk" w Katowicach.

Jadwiga Hermanowicz – politolog; niepraktykujący biegły sądowy z zakresu dobrostanu zwierząt. Posiada umiejętność posługiwania się językiem migowym. Od roku 2016 r. aktywna działaczka na rzecz pediatrii i dzieci dotkniętych chorobami prowadzącymi do transplantacji i niepełnosprawnościami niewidocznymi. Od 2018 roku Prezes Fundacji Serce Anielki. Współpracuje z Biurem ds. Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu SWPS jako asystent studenta z niepełnosprawnością.

Julita Kuczkowska – z wykształcenia inżynier, obecnie studiuje Psychologię Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zajmuje stanowisko Specjalisty ds. Marketingu i PR w firmie telekomunikacyjnej, wcześniej pracowała między innymi jako Project Manager przy międzynarodowym wydarzeniu Miss Wheelchair World oraz dziennikarka w organizacji pozarządowej. Poza pracą zawodową związana z organizacjami studenckimi, jest koordynatorem Działu Badań Naukowych w KN Psycholog w Biznesie SWPS. Porusza się na wózku, związaną z tym misję spełnia poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu niepełnosprawności i pisanie artykułów wokół tej tematyki. Prywatnie podróżnik i licencjonowany nurek.

Danuta Krzystanek-Żak – nauczyciel z ponad 25 letnim stażem, doradca zawodowy, oligofrenopedagog i tyflopedagog. Wieloletni dyrektor placówki kształcenia specjalnego (ZSS w Czeladzi). Od kilku lat wicedyrektor w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, zajmujący się Branżową Szkołą I Stopnia Specjalną. Na co dzień wspiera uczniów z niepełnosprawnością w rozwoju zawodowym a absolwentów w pozyskiwaniu dodatkowych kwalifikacji i poszukiwaniu swojej ścieżki kariery zawodowej.

Beata Sajdel – pedagog, od 12 lat pracująca w WTZ Unikat, wcześniej doradca zawodowy w Centrum DZWONI w Bytomiu. Zajmuje się aktywizacją społeczno-zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, autorka wielu programów autorskich w zakresie aktywizacji zawodowej zaczynając od programów higieny osobistej, autoprezentacji, zarządzania budżetem domowym, samoświadomości itp.

Patrycja Rojek – od 15 lat kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej UNIKAT, aktywnie zaangażowana w promocję WTZ-ów oraz aktywizacji zawodowej wśród osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców i opiekunów. Koordynator projektów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych "Damy radę", "Kierunek-praca", "Idziemy do pracy" finansowanych z funduszy europejskich. Stale poszukuje nowych form wsparcia dla niepełnosprawnych.

Karolina Kozłowska – Jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia. Posiada doświadczenie w pracy wykładowcy fizykoterapii w dwóch szkołach policealnych – w Katowicach oraz w Sosnowcu oraz prowadzeniu własnego biznesu. Jest ponadto instruktorem mało znanej u nas formy rehabilitacji – tzw. masażu Shantala – uczyła młode mamy masażu niemowląt. Jej pasje to wytwarzanie biżuterii artystycznej oraz podróżowanie.

Marianna Gajowiec – nauczyciel, specjalista ds. usprawniania widzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej.

Joanna Warpas – oligofrenopedagog, specjalista z zakresu surdopedagogiki, socjoterapii, resocjalizacji, edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, doradca zawodowy. Nauczyciel z 24 letnim stażem pracy: nauczyciel przedmiotów zawodowych w Branżowej Szkole I stopnia (w szkole ogólnodostępnej i specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) oraz nauczyciel przysposobienia do pracy, funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć kształcenia komunikacji oraz rewalidacji indywidualnej w szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonym). Dyrektor ZSZS nr 6 w Katowicach. Egzaminator OKE, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Teresa Saczuk – Samodzielny Specjalista ds. współpracy z administracją publiczną Oddział Śląski PFRON. Tematyką związaną z zagadnieniami niepełnosprawności zajmuje się od 27 lat. Od 18 lat pracuje w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach.

Anna Kupczak – wieloletni doradca zawodowy pracujący w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, zajmujący się szeroko pojmowanym poradnictwem. Prowadzi warsztaty dla młodzieży i dorosłych z zakresu rynku pracy. Specjalizuje się w obsłudze osób niepełnosprawnych.

Aleksandra Ćwiklińska – wieloletni doradca zawodowy pracujący w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, zajmujący się szeroko pojmowanym poradnictwem. Pracuje bezpośrednio z klientem, jak i prowadzi szkolenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia i sektora oświaty z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz pomocy osobom niepełnosprawnym. Prowadzi warsztaty dla młodzieży i dorosłych, w tym w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowych.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.