Kod szkolenia:
142WR
Adresaci:
nauczyciele szkół.
Cel:
 • analiza poszczególnych etapów pracy metodą projektu;
 • ocena przydatności dydaktyczno-metodycznej metody projektu w nauczaniu przedmiotowym;
 • poznanie możliwości realizacji kompetencji kluczowych w trakcie pracy metodą projektu, doskonalenie umiejętności budowania zespołu zadaniowego;
 • doskonalenie umiejętności wykorzystania elementów oceniania kształtującego;
 • poznanie przykładów dobrych praktyk.
Tematyka:
 • walory dydaktyczne i metodyczne pracy metodą projektu,
 • kryteria odróżniające projekt od innych przedsięwzięć,
 • możliwości przedmiotowo-wychowawcze metody projektu,
 • cechy odróżniające zespół od grupy,
 • projekt jako działanie zespołowe,
 • ocenianie podczas pracy metodą projektu,
 • przedstawienie dobrych praktyk.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób

O prowadzącym:

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.