Kod szkolenia:
140WR
Adresaci:
nauczyciele szkół (II, III, IV etap edukacyjny).
Cel:
  • analiza SWOT pracy w grupach,
  • przedstawienie wpływu rozwoju psychospołecznego na umiejętność współpracy w zespole,
  • omówienie biologicznych uwarunkowań trudności występujących podczas pracy w grupach,
  • przedstawienie sposobów organizowania pracy w grupach aby proces uczenia się uczniów był efektywny.
Tematyka:
  • biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się,
  • biologiczny mechanizm powstawania uprzedzeń i stereotypów (kategorie "my" i "oni"),
  • praca w grupach na różnych etapach rozwoju psychofizycznego uczniów,
  • przydatność dydaktyczna wybranych form i metod pracy związanych z pracą w grupach,
  • wykorzystanie wiedzy z zakresu biologii uczenia się w planowaniu i organizowaniu zajęć dydaktycznych i wychowawczych opartych o pracę w grupach.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób.

O prowadzącym:

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.