Szanowni Państwo

Ostatnia szansa by ukończyć kurs zarządzania oświatą jeszcze w tym roku szkolnym!

Mamy ostatnie wolne miejsca na kursie, który rozpoczął się 31 sierpnia 2019 r.

Kolejne są już 21 września 2019 r. a kurs zakończy się w maju 2020 r.

Jak zwykle kurs będzie realizowany w systemie weekendowym w Katowicach, ul. Drozdów 17.

Zapraszamy zainteresowane osoby, które maja przynajmniej stopień nauczyciela kontraktowego do zapisu online.

 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową z dużym doświadczeniem praktycznym oraz prowadzone są w systemie weekendowym.

 

Ogólna liczba godzin kursu: 230 godzin

Koszt kursu także: 1600 zł (możliwość płatności w ratach).

Informujemy, że dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych ukończonych w naszym Ośrodku istnieje możliwość uzyskania zniżki za kurs zarządzania. Decyzję w tym zakresie, po złożeniu stosownego pisma, podejmuje Dyrektor Ośrodka.

 

Kurs zarządzania oświatą jest realizowany wg ramowego planu i programu zatwierdzonego 10 listopada 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej oraz za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Ukończenie kursu daje kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora publicznego przedszkola, szkoły i placówki zgodnie z § 1 pkt. 2 rozporządzenia MEN z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze... (Dz. U. 2009 nr 184, poz.1436).

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz poświadczenia o zatrudnieniu w szkole / placówce faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

 

Kadra kursu zarządzania oświatą:

Bożena Bucka
Psychologia – UŚ, kurs kwalifikacyjny w MEN – zarządzanie oświatą, coaching w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach. Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel-konsultant, wieloletni dyrektor ROM-E Metis w Katowicach. Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: zarządzanie placówką oświatową, dyrektor jako lider-przywódca, motywowanie pracowników.

Grażyna Burek
Historia – UŚ, organizacja i zarządzanie w oświacie – UŚ (studnia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny z zakresu nadzoru pedagogicznego, specjalista w zakresie zarządzania finansami kontroli zarządczej. Nauczyciel dyplomowany, były dyrektor szkoły, były wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach, kierownik Referatu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Katowicach oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Polityki Edukacyjnej. Szkolenia dla dyrektorów i nauczyciel z tematów: awans zawodowy, zmiany w przepisach prawnych, wdrażanie kontroli zarządczej w szkołach i placówkach, zarządzanie budżetem w szkole w zmianie.

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Nauczyciel-konsultant, w ROM-E Metis w Katowicach, nauczyciel dyplomowany. Psychologia, Uniwersytet Śląski, Doradztwo Zawodowe Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, szkolenie bazowe oraz specjalistyczne z zakresu mediacji szkolnych i oświatowych w Polskim Centrum Mediacji. Liczne szkolenia prowadzone dla dyrektorów i nauczycieli województwa śląskiego z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, rozwiązywania konfliktów w tym wykorzystania technik mediacyjnych i negocjacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, doradztwa zawodowego i poradnictwa kariery.

Anna Dzięgiel
Filologia polska – UŚ, kurs kwalifikacyjny: organizacja i zarządzanie oświatą, coaching w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach. Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel-konsultant w ROM-E Metis w Katowicach, kierownik kursów kwalifikacyjnych z języka angielskiego, koordynator kompleksowego wspomagania szkół i placówek. Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, wspomaganie szkół, budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, przeciwdziałanie antydyskryminacji

Aleksandra Kruszyńska
Psychologia – UŚ,: Prawa i wolności człowieka (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacja i zarządzanie oświatą, coaching w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach. Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel-konsultant i kierownik Pracowni Doskonalenia i Doradztwa w ROM-E Metis w Katowicach, kierownik kursów kwalifikacyjnych. Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.

Anna Król
Wydział Prawa i Administracji – UŚ, Prawo administracyjne (studia doktoranckie). Kierownik Oddziału Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Kuratorium Oświaty w Katowicach, specjalista w zakresie zarządzania, prawa oświatowego i prawa administracyjnego. Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: prawo oświatowe, prawo administracyjne, prawo cywilne, kodeks pracy, awans zawodowy nauczycieli, kwalifikacje nauczycieli, proces zatrudniania pracowników oświatowych, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.

Grażyna Małyska
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – Pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej – UŚ, Zarządzanie i Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w Oświacie (studia podyplomowe). Nauczyciel dyplomowany i były wieloletni dyrektor w SP nr 20 w Rudzie Śląskiej, edukator w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli, wykładowca w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole "Millenium". Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: realizacja podstawy programowej, innowacje i eksperymenty pedagogiczne, tworzenie własnych programów, współpraca placówek oświatowych z samorządem, organizacjami pozarządowymi, instytucjami lokalnymi, budowanie wizerunku szkoły w środowisku, współpracy szkoły z rodzicami.

Dorota Rembiasz-Gaborska
Pedagogika zakresie pracy kulturalno-oświatowej – Uniwersytet Marii Skłodowska-Curie w Lublinie, Edukacja Wczesnoszkolna z Logopedią (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjne: organizacja i zarządzanie oświatą, terapia pedagogiczna. Nauczyciel dyplomowany, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. R. Oszki w Katowicach, ekspert MEN z zakresu awansu zawodowego. Szkolenia dla nauczyciel z tematów: awans zawodowy, prowadzenie praktyk kierowniczych dla słuchaczy kursu zarządzania, kompleksowego wspomagania szkół i nauczycieli, z zakresu wdrażania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, planowania pracy szkoły.

Krystyna Szczęsna-Witkowska
Psychologia – UŚ, coaching w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach, kurs Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR) nową metoda w systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce – uprawnienia trenera upowszechniającego Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel-konsultant w ROM-E Metis w Katowicach. Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: zmiana jest możliwa, kursy podstawowe i zaawansowane w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Coaching Skoncentrowany na Rozwiązaniach, spójność zespołu nauczycielskiego, interwencja kryzysowa na terenie szkół i placówek, profilaktyka wypalenia zawodowego, treningi dla nauczycieli w zakresie Projektu Heroicznej Wyobraźni prof. P. Zimbardo.

Zdzisława Waniek
Filologia polska – UŚ. Były starszy wizytator Kuratorium Oświaty, wieloletni dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach, specjalista w zakresie zarządzania, prawa oświatowego. Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: prawo oświatowe, zarządzanie oświatą, kwalifikacje nauczycieli.

Tomasz Wojtasik
Psychologia – UŚ, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacja i zarządzanie oświatą, coaching w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel-konsultant w ROM-E Metis w Katowicach, koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener helsińskiej fundacji praw człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS. Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu – Jolanta Leśniak:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 9 sierpnia 2019
Zmieniono 2 września 2019
Wróć