Szanowni Państwo,

Konsultanci Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ROM-E Metis w Katowicach przygotowali dla Państwa ofertę szkoleniową na rok szkolny 2005/2006. Proponowane przez nas formy edukacyjne są rezultatem diagnozy potrzeb nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek naszego Regionu w zakresie szeroko rozumianej opieki i pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. W propozycji naszej znalazły się m.in. konferencje, seminaria, grupy wsparcia, superwizyjne i warsztatowo-szkoleniowe. Adresatami naszych szkoleń są psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i nauczyciele a także pracownicy samorządowi i nadzoru pedagogicznego.

Proponujemy Państwu szkolenia z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży (m.in. uczeń niepełnosprawny, wspomaganie rozwoju, dostosowanie wymagań), pracy na rzecz dziecka i rodziny, awansu zawodowego oraz radzenia sobie z agresją i przemocą w szkole i środowisku. Wśród naszych propozycji znalazły się również szkolenia dla Rad Pedagogicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i uczestnictwa w naszych formach szkoleniowych.

Zgłoszenia na poniższe formy doskonalenia przyjmujemy od 22 sierpnia 2005 r.
Informacja nie dotyczy konferencji "Szkoła bez agresji" – Bielsko-Biała oraz "Szkoła bez agresji" – Rybnik.

 

KONFERENCJE

Lp. Tytuł Termin Koordynator
1.Szkoła bez agresji – Grant ŚKO Bielsko‑Biała 24.09.2005 r.
Rybnik 19.11.2005 r.
Beata Łęcka
2.Dziecko w obliczu przemian współczesnej rodziny 9.11.2005 r.Krystyna Szczęsna-Witkowska

 

GRUPY WARSZTATOWO-SZKOLENIOWE

Lp. Nazwa szkolenia/adresaci Tematyka Liczba godzin Koordynator
1.Grupa warsztatowo-szkoleniowa dla dyrektorów PPP

Dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, wizytatorzy, pracownicy samorządowi

 • praca nad systemem podnoszenia jakości pracy poradni,
 • wypracowywanie narzędzi do mierzenia jakości pracy PPP,
 • analiza aktualnych aktów prawnych dotyczących pracy poradnictwa, przedszkoli, szkół i placówek.
20 Małgorzata Spendel
2.Konstruowanie narzędzi diagnostycznych

Pedagodzy, logopedzi z poradni z PPP, przedszkoli i szkół

 • praca nad narzędziami do diagnostyki pedagogicznej dzieci i młodzieży,
 • opracowanie norm lokalnych dla narzędzi.
40 Małgorzata Spendel
3.Opiniodawstwo i orzecznictwo – kategorie diagnostyczne wg ICD-10

Psycholodzy, pedagodzy, logopedzi

 • analiza kategorii diagnostycznych zawartych w klasyfikacji ICD-10,
 • konstruowanie opinii i orzeczeń w oparciu o kategorie diagnostyczne ICD-10
25 Małgorzata Spendel
4.Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Osoby zajmujące się wczesnym wspomaganiem rozwoju

 • wczesna diagnoza dziecka niepełnosprawnego
 • praca nad zasadami i metodami wspomagania rozwoju
 • organizacja zespołów wczesnego wspomagania rozwoju
 • informator nt. wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
40 Małgorzata Spendel
5.Diagnoza i interwencja kryzysowa warsztaty

Psycholodzy, pedagodzy, osoby zainteresowane pomaganiem w kryzysie

 • Pomoc po traumatycznych wydarzeniach życiowych. Żal po stracie.
 • Podstawy teoretyczne i praktyka w stosowaniu interwencji kryzysowej
 • Budowanie programu interwencji kryzysowej dla placówki
40 Marta Żak
6.Asertywność jako skuteczny sposób porozumiewania się

Psycholodzy, pedagodzy, osoby pracujące z ludźmi

 • Asertywność – teoria i praktyka w sytuacjach funkcjonowania osobistego i zawodowego.
 • Budowanie własnych zadań i programów w relacjach
30 Marta Żak
7.Praca z dzieckiem i jego rodziną – grupa superwizyjna dla zaawansowanych

Psycholodzy, pedagodzy, uczestnicy szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej

 • Analiza prowadzonych przypadków
 • Budowanie strategii pracy dla prezentowanych rodzin
60 Krystyna Pęczkowska
8.Metody pracy z dzieckiem i jego rodziną – grupa superwizyjna, dla początkujących.

Psycholodzy, pedagodzy uczestniczący w szkoleniu z terapii rodzin

 • Rozwój rodziny, komunikacja w rodzinie
 • Cele terapii rodzin w praktyce terapeuty
 • Analiza prowadzonych przypadków
60 Krystyna Pęczkowska
9.Wykorzystanie inteligencji emocjonalnej w procesie kształcenia i wychowania

Psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele

 • Inteligencja emocjonalna i jej znaczenie w życiu człowieka
 • Wykorzystanie czynników inteligencji emocjonalnej w procesie edukacji i wychowania
 • Ćwiczenia w zakresie doskonalenia podstawowych kompetencji emocjonalnych i społecznych
6 Marta Żak
10.Poczucie własnej wartości, czyli jak budować i wzmacniać wiarę w siebie

Psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele i inni zainteresowani

 • Tworzenie się obrazu siebie w różnych fazach rozwojowych
 • Techniki wywierania wpływu na poczucie własnej wartości
6 Marta Żak
11.Metody radzenia sobie ze stresem

Psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele i inni zainteresowani

 • Wykorzystanie zjawiska transu i relaksacji do wywierania większego wpływu na własny organizm
 • Obniżanie poziomu lęku
6 Marta Żak
12.ABC pomocy dla osób po przemocy i nadużyciach seksualnych

Psycholodzy, pedagodzy

 • Przemoc, jej rodzaje. Diagnoza przemocy i nadużycia seksualnego
 • Metody pomocy dla osób, które doświadczyły przemocy
10 Marta Żak
13.Skuteczne metody pracy z agresją.

4.X; 18X.; 2.XI.;.15.XI

Pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych

 • Jak przeciwdziałać przemocy w relacjach rówieśniczych na terenie szkoły
 • Jak przeprowadzać skuteczną interwencję wobec zachowań agresywnych
 • Jak pracować z dziećmi nad umiejętnością konstruktywnego radzenia sobie ze złością
20 Beata Łęcka
14.Dziecko w obliczu straty – żałoba, rozwód.

Psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, pracownicy PPP

 • Jak pracować indywidualnie i w grupie wsparcia z dziećmi, które przeżywają żal po stracie w sytuacji śmierci bliskiej osoby
 • Jak pracować indywidualnie i w grupie wsparcia z dziećmi w obliczu rozwodu lub separacji rodziców
30 Beata Łęcka
15.Optymizm i umiejętności społeczne receptą na popularność w grupie

Pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy PPP, wychowawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych, nauczyciele

 • Jak kształtować u dziecka optymistyczny obraz siebie i świata oraz zaradność w sytuacjach trudnych
 • Jak pomóc dziecku odnaleźć satysfakcjonujące miejsce w grupie i budować bliskie relacje z rówieśnikami
30 Krystyna Szczęsna-Witkowska
16.Autoprezentacja nauczyciela a awans zawodowy

Nauczyciele stażyści, kontraktowi i mianowani

 • Jak wykorzystać własne mocne strony podczas prezentowania siebie i swoich osiągnięć przed komisją egzaminacyjną i kwalifikacyjną
10 Krystyna Szczęsna-Witkowska
17.Spójność zespołu nauczycielskiego a skuteczna interwencja wobec zachowań agresywnych uczniów

Rady pedagogiczne szkół podstawowych i gimnazjalnych

 • warsztat wzmacniający zasoby zespołu nauczycielskiego w skutecznej profilaktyce i interwencjach wobec zachowań agresywnych na terenie szkoły
4 Krystyna Szczęsna-Witkowska
18.Grupa warsztatowo-szkoleniowa dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnym

Nauczyciele szkół integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych, pracujący z uczniami nauczanymi na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • zagadnienia związane z dostosowaniem wymagań, metod i organizacji pracy z grupą uwzględniającej potrzeby dzieci niepełnosprawnych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami;
 • wymiana doświadczeń, wzbogacenie warsztatu pracy metodycznego nauczycieli, ich kompetencji i umiejętności.
 • dostarczenie wiedzy teoretycznej praktycznej w zakresie wspomagania dziecka w mówieniu, czytaniu i pisaniu – elementy podstawowej wiedzy logopedycznej;
 • prezentacja metod wspomagających edukację dzieci niepełnosprawnych, w tym wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych.
30 Jolanta Bendkowska
19.Rozwój i awans zawodowy nauczyciela jako element zapewniania jakości pracy szkoły

Logopedzi i nauczyciele szkół integracyjnych, specjalnych starający się o kolejny stopień awansu zawodowego

 • Planowanie, realizacja i dokumentowanie rozwoju zawodowego;
 • Rozwój i awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązującego prawa – analiza przepisów prawnych (Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENIS)
30 Jolanta Bendkowska
20.Repetytorium dla logopedów – III edycja

Logopedzi, psycholodzy i pedagodzy

 • Poszerzanie wiedzy teoretyczno – praktycznej w zakresie logopedii;
 • wzbogacanie warsztatu pracy w obrębie profilaktyki, diagnozy i terapii różnorodnych zaburzeń mowy dzieci i młodzieży;
45

Jolanta Bendkowska

dr Mieczysław Chęciek

dr Iwona Michalak-Widera

21.Seminarium Logopedyczne nr 1: Zaburzenia i opóźnienia rozwoju mowy i języka u dzieci w wieku przedszkolnym

Nauczyciele przedszkoli, nauczania zintegrowanego, logopedzi i inni zainteresowani nauczyciele

 • Kształtowanie się mowy dziecka – norma i zaburzenia;
 • rola ćwiczeń ortofonicznych w rozwoju mowy i języka;
 • zaburzenia płynności mówienia u dzieci w wieku przedszkolnym;
5 dr Mieczysław Chęciek
22.Seminarium Logopedyczne nr 2: Higiena, emisja i zawodowe zaburzenia głosu

Nauczyciele przedszkoli, nauczania zintegrowanego, logopedzi i inni zainteresowani nauczyciele

 • Profilaktyka głosu nauczyciela i ucznia;
 • podstawy prawidłowej emisji głosu;
 • elementy terapii logopedycznej w zaburzeniach głosu;
 • leczenie zaburzeń głosu u nauczycieli;
5 dr Iwona Michalak-Widera
23.Seminarium Logopedyczne nr 3: Dysfunkcje mowy u dzieci w wieku szkolnym

Nauczyciele przedszkoli, nauczania zintegrowanego, logopedzi i inni zainteresowani nauczyciele

 • Wady wymowy, a trudności w czytaniu i pisaniu;
 • klasyfikacja zaburzeń mowy u dzieci w wieku szkolnym – wstępne postępowanie terapeutyczne;
 • wpływ jąkania się i innych zaburzeń płynności mówienia na funkcjonowanie ucznia w szkole;
5 Jolanta Bendkowska
24.Zespół Doradczy ds. Logopedii

Logopedzi z doświadczeniem zawodowym, m.in. z poradni psychologiczno – pedagogicznych i innych specjalistycznych poradni i ośrodków

 • Opracowywanie dokumentacji diagnostyczno – terapeutycznej w zakresie różnorodnych jednostek zaburzeń logopedycznych (kontynuacja) z uwzględnieniem m.in. klasyfikacji ICD-10;
20 dr Mieczysław Chęciek
25.Grupa Warsztatowa Młodych Logopedów

Logopedzi z krótkim stażem pracy lub z dłuższą przerwą w zawodzie

 • Usystematyzowanie podstawowych pojęć związanych z diagnozą i terapią logopedyczną;
 • opanowanie praktycznych umiejętności postępowania z dziećmi z problemami logopedycznymi
20 dr Iwona Michalak-Widera
26.Superwizja pracy liderów Grup Wsparcia dla Logopedów

Liderzy Grup Wsparcia dla Logopedów

 • Wymiana doświadczeń z organizowania różnych form samokształceniowych dla logopedów w terenie;
 • zaznajamianie się z nowymi propozycjami pomocy do diagnozy i terapii logopedycznej, publikacjami oraz różnorodną ofertą szkoleniową;
12

Jolanta Bendkowska

dr Mieczysław Chęciek

dr Iwona Michalak-Widera

 

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Lp. Nazwa szkolenia/adresaci Tematyka Liczba godzin Koordynator
1.Uczeń z dysleksją w szkole
 • Dysleksja – przyczyny, przejawy, diagnoza, opiniodawstwo,
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec ucznia ze stwierdzoną dysleksją,
 • ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne ucznia z dysleksją.
5 Małgorzata Spendel
2.Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży – dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci młodzieży – ustalenia terminologiczne, kryteria diagnostyczne,
 • wypracowanie procedur i zasad dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb uczniów.
5 Małgorzata Spendel
3.Higiena i emisja głosu nauczyciela
 • Anatomiczno-czynnościowe warunki prawidłowej pracy głosem;
 • zaburzenia głosu u nauczycieli;
 • zasady higieny aparatu głosowego;
 • podstawowe ćwiczenia oddechowo – fonacyjno dykcyjne;
5

dr Mieczysław Chęciek

dr Iwona Michalak-Widera

Katarzyna Węsierska

Opublikowano 30 czerwca 2005
Zarchiwizowano 1 sierpnia 2005
Wróć