Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym przygotowującym do sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Adresaci:
Wizytatorzy, dyrektorzy szkół, pracownicy pedagogiczni prowadzący nadzór pedagogiczny, pracownicy pedagogiczni planujący w przyszłości prowadzić nadzór pedagogiczny.

Warunki przystąpienia do kursu:

 • ukończone wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
 • stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
 • co najmniej 6-cio letni staż pracy.

Prosimy o potwierdzenie ww. warunków.

Cele kursu:
Przygotowanie uczestników kursu do sprawowania nadzoru pedagogicznego zgodnie z najnowszymi przepisami prawa oświatowego.

Kadra prowadząca zajęcia:
wizytatorzy Kuratorium Oświaty z długoletnią praktyką i przygotowaniem w zakresie prowadzenia nadzoru pedagogicznego według najnowszych przepisów prawa oświatowego,

 • specjaliści z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
 • kadra naukowa z Uniwersytetu Śląskiego,
 • konsultanci ROM-E Metis.

Program kursu:

 • zapewnianie jakości pracy szkoły i placówki,
 • organizowanie nadzoru pedagogicznego,
 • przygotowanie i realizacja mierzenia jakości pracy szkoły i placówki,
 • wizytator jako osoba wspierająca rozwój szkoły i placówki,
 • prawne aspekty sprawowania nadzoru pedagogicznego,
 • tworzenie narzędzi mierzenia jakości pracy szkoły i placówki,
 • wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w procesie rozwoju szkoły,
 • 20-sto godzinna praktyka wizytatorska.

Warunki ukończenia kursu:

 • 90% obecności na zajęciach,
 • odbycie praktyk,
 • napisanie pracy dyplomowej.

Uprawnienia:
Ukończenie kursu uprawnia do sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Liczba godzin: 130

Cena: 550 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty, płatne przelewem na konto:

ING Bank Śląski S. A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub w kasie ROM-E Metis

Termin kursu:
Zajęcia rozpoczynają się 20 maja 2005 r. o godz. 15.00 w siedzibie ROM-E Metis w Katowicach wykładem inauguracyjnym.
Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie przedstawiony na 1 spotkaniu.

Koordynator kursu:
Aleksandra Kruszyńska

Zasady rekrutacji:
Zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny przyjmujemy w formie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia na formy doskonalenia. Karty dostępne są do pobrania w menu po lewej stronie. Wypełnione karty prosimy przesyłać faksem: 32 209 53 13 lub pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21
40-530 Katowice

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano 16 marca 2005
Zmieniono 4 maja 2005
Zarchiwizowano 29 czerwca 2005
Wróć