Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2009 r. w godz. 9:00 – 14:40 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 organizujemy:

III Kongres pedagogów i psychologów szkolnych województwa śląskiego. Interwencja kryzysowa w szkole – rozważania o prawidłowym dorastaniu.

Termin zagrożenie/ryzyko często pojawia się w literaturze specjalistycznej, poświęconej edukacji, psychologii. Nauczyciele często używają tego terminu do opisu dzieci i młodzieży, której grozi wypadnięcie z systemu edukacyjnego albo w odniesieniu do młodzieży, która nie przyswoiła sobie umiejętności poradzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zakłada się, że dzieci pochodzące z rodzin, gdzie panują ciepłe, pełne miłości i troski relacje z rodziną i przyjaciółmi, ryzyko wystąpienia problemów w przyszłości prawie nie istnieje. Nie należy jednak twierdzić, że nie ma go wcale, bo każdy człowiek ma bardziej lub mniej przykre doświadczenia. Bez względu na to w jakich warunkach wychowuje się młody człowiek zdarza się, że będzie musiał uporać się ze śmiercią, rozwodem, chorobą.

III Kongres pedagogów i psychologów szkolnych województwa śląskiego

Patronat:

PARPA

W obecnych czasach, w obliczu przemian społeczno-ekonomicznych, kiedy coraz więcej rodzin traci pracę, znajduje się w trudnej sytuacji materialnej odbija się to głęboko na prawidłowym dorastaniu młodych ludzi. O tym, czy ten fakt będzie miał długotrwałe, negatywne skutki decyduje wiele czynników, między innymi wiek dziecka, jego poziom dojrzałości, cechy osobiste, dostępne zasoby. Według teorii resilience dzieci z grupy ryzyka nie zawsze trzeba uznać, że są na pozycji przegranej. Koncepcja ta mówi, że są to dzieci, które posiadają tajemnicze moce, które pozwalają im przetrwać w ekstremalnie trudnych warunkach i mimo wszystko rozwijać się prawidłowo. Ta adaptacja zależy od wielu czynników, które nazywamy chroniącymi i wspierającymi rozwój zwane tez czynnikami dobrostanu. Dzieci walczące z przeciwnościami życiowymi nie mogą osiągnąć odporności same. Potrzebują miłości, opieki i wsparcia ze strony dorosłych – rodziców, nauczycieli lub innych osób z otoczenia. Badania wskazują, że kluczową rolę w budowaniu odporności odgrywają nauczyciele na każdym etapie kształcenia. Adekwatne wymagania, dawanie pozytywnych informacji zwrotnych, bycie w roli powiernika, buduje motywację ucznia i daje mu poczucie bezpieczeństwa.

Kreowanie szkoły jako środowiska bezpiecznego i przyjaznego uczniowi dokonało istotnej zmiany w podejściu do zadań w obszarze wychowania, profilaktyki i promocji zdrowia. Szkoła i nauczyciele stojąc wobec powyższych zadań, muszą rozwijać u młodych ludzi cechy i umiejętności budujące odporność. Proponujemy Państwu podczas kongresu udział w rozważaniach na temat prawidłowego dorastania, budowania odporności oraz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Konsultanci ROM-E Metis obserwują rosnącą z roku na rok ilość zgłaszanych przez szkoły próśb o pomoc w sytuacjach samobójstw, nagłych śmierci, wypadków komunikacyjnych i innych traumatycznych wydarzeń. Wychodząc naprzeciw tym problemom, proponujemy Państwu stworzenie systemowych działań w obszarze interwencji kryzysowej w szkołach i placówkach województwa śląskiego. Aby pomoc w sytuacjach traumatycznych była skuteczna niezbędne jest wprowadzenie systemowego planu działań na danym terenie. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie środowiska oświatowego i posiadaną przez naszych konsultantów wiedzę i umiejętności proponujemy Państwu stworzenie systemu pomocy psychologicznej. Ma on na celu podniesienie wiedzy, świadomości i umiejętności podejmowanych interwencji i zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej. Projekt ten jest realizowany w szkołach/ placówkach w regionie za wiedzą i aprobatą Śląskiego Kuratora Oświaty.

Program kongresu

8:00 – 9:00

Rejestracja uczestników kongresu

9:00 – 9:10

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach

9:10 – 10:40

Syndrom uzależnienia cywilizacyjnego

ks. Janusz Mastalski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków

10:40 – 11:00

Prezentacja programu: Interwencja kryzysowa, system pomocy psychologicznej proponowany przez ROM-E Metis na lata 2009 – 2010

Ewa Kustwan-Mróz – Kierownik Pracowni Wychowania, ROM-E Metis, Katowice

11:00 – 11:20

Przerwa

11:20 – 13:00

Interwencja kryzysowa w szkole – warsztaty prowadzone w czterech grupach równolegle

Nauczyciele – konsultanci ROM-E Metis:
Pracownia Wychowania – Ewa Kustwan-Mróz, Mirosława Bochner, Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska, Beata Birnbach, Joanna Sylwester;
Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska

13:00 – 13:10

Przerwa

13:10 – 14:30

Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży zagrożonej suicydalnie

Marek Kuźnik – Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

14:30 – 14:40

Zakończenie kongresu

Jeżeli wyraża Pani/Pan gotowość do udziału w konferencji prosimy o wydrukowanie, dokładne wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie 2 czerwca 2009 r.:

 • faksem: nr 32 209 53 13
 • lub pocztą na adres:
  Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
  ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
  z dopiskiem na kopercie: III Kongres pedagogów i psychologów

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość rejestracji online.

Koszt konferencji: 15 zł

Prosimy o wpłatę ww. kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. Nr 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: konferencja 12K

lub bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Szczegółowych informacji udziela koordynator – Magdalena Wieczorek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:


Informacja dotycząca faktur. ROM-E Metis wystawia faktury na podstawie:

 1. Terminowej wpłaty na konto z podaniem na przelewie wszystkich danych potrzebnych do faktury oraz kodu konferencji.
  Nazwa instytucji lub imię i nazwisko,
  ulica,
  kod pocztowy i miejscowość,
  w przypadku instytucji NIP
  oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji.
  Taka faktura zostanie przekazana na konferencji uczestnikowi razem z zaświadczeniem uczestnictwa.
 2. Wcześniejszego powiadomienia ROM-E Metis (telefonicznie, faksem, e-mailowo) o wystawieniu faktury na przelew (płatna po otrzymaniu faktury przez zamawiającego w terminie 14 dni) – taką fakturę wysyłamy pocztą.

Pobieramy również opłatę na miejscu w dniu konferencji bez faktury (uczestnik otrzymuje wtedy tylko potwierdzenie wpłaty).

Serdecznie zapraszamy

Opublikowano 3 kwietnia 2009
Zarchiwizowano 5 czerwca 2009
Wróć