Rada Europy ogłosiła rok 2005 Europejskim Rokiem Edukacji Obywatelskiej. Zamiarem Rady Europy jest zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji, zarówno formalnej jak i nieformalnej, dla wspierania aktywnego obywatelstwa i demokracji.

W Polsce Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej stwarza okazję do nowych działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz zaprezentowania tego, co do tej pory w tej dziedzinie udało się osiągnąć. Dla polskiej oświaty to z jednej strony szansa, by pochwalić się tym, co szkoły w tej dziedzinie robią, ale z drugiej – by podjąć zobowiązania dokonania zmian.

Powołany został Krajowy Komitet ds. Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej, w skład, którego wchodzą przedstawiciele środowisk edukacyjnych, naukowych, organizacji pozarządowych i studenckich. Komitet wspiera działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu związane z EREO, określa jego cele w Polsce oraz propozycje konkretnych rozwiązań organizacyjnych.

Aby zapewnić sprawny przepływ informacji oraz pomoc w organizowaniu działań na poziomie regionalnym i lokalnym powołani zostali regionalni promotorzy EREO. W województwie śląskim Promotorem Regionalnym EREO w Polsce została Pani Sonia Gogulla, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach Pani Małgorzata Tubielewicz konsultant RODN WOM w Częstochowie.

Dla osiągnięcia celów EREO na poziomie szkolnym zachęcamy nauczycieli i uczniów do opracowania szkolnych planów działań, które:

 • Umożliwią młodym ludziom zdobywanie nie tylko rzetelnej wiedzy, ale także praktycznych obywatelskich doświadczeń;
 • Promować będą wzorce obywatelskiego działania;
 • Uwrażliwiać będą na potrzeby innych i zachęcać do działania na rzecz dobra wspólnego;
 • Pozwolą wykorzystać przykłady dobrych doświadczeń w dziedzinie edukacji obywatelskiej;
 • Zachęcać będą uczniów do udziału w życiu społeczności lokalnej;
 • Wspierać będą działalność samorządów uczniowskich i inne inicjatywy młodych ludzi w szkołach.

W praktyce oznacza to:

 • Inicjowanie projektów uczniowskich dotyczących problemów gminy (np. likwidacja dzikiego wysypiska), Polski (np. walka z korupcją) i świata (np. pomoc krajom biednym);
 • Budzenie zainteresowania wydarzeniami publicznymi (np. wybory lokalne, parlamentarne, prezydenckie);
 • Organizowanie dyskusji i debat klasowych lub szkolnych (np. na temat bezpieczeństwa uczniów czy globalizacji);
 • Budowanie więzi ze społecznością lokalną, władzami samorządowymi, a także stowarzyszeniami i innymi instytucjami społeczeństwa obywatelskiego (np. obserwowanie obrad rady gminy, udział w akcji charytatywnej).
 • Uczenie stosowania procedur demokratycznych w życiu klasy i szkoły (np. wybory do samorządu uczniowskiego)

W celu wsparcia nauczycieli realizujących działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego planujemy cykl seminariów pt. "Forum Edukacji Obywatelskiej", możliwość konsultacji na teranie ww. ośrodków doskonalenia nauczycieli, oraz przekazywanie materiałów edukacyjnych w obszarze edukacji obywatelskiej. W celu zdiagnozowania sytuacji wejściowej w śląskich szkołach w ww. obszarze opracowana została ankieta. Zwracam się z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie pod wskazany adres. Wypełnienie i odesłanie ankiety jest warunkiem wstępnym nawiązania współpracy i korzystania z pomocy naszego ośrodka w realizacji zaplanowanych działań, oraz prezentowania ich efektów na stronach Internetowych.

Pobierz ankietę EREO (34.5 KB)

Najlepsze przykłady dobrej praktyki realizowane przez szkoły zaprezentowane zostaną na konferencji podsumowującej

Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej w styczniu 2006 r. w Warszawie.

Opis projektów oraz propozycje innych działań o zasięgu krajowym i regionalnym można znaleźć na stronie Internetowej EREO: www.ereo.codn.edu.pl. Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzania.

Opublikowano 8 marca 2005
Zarchiwizowano 7 października 2005
Wróć