Więzi – więzy #2. Edukacja i profilaktykaWięzi – więzy #2. Edukacja i profilaktyka

VIII konferencja | O konferencji | Termin i miejsce | Program konferencji
Opis warsztatów | Warunki uczestnictwa/zgłoszenie | Kontakt
 

Brak wolnych miejsc na konferencję.

Koszt udziału w Konferencji wynosi 40 zł (sł. czterdzieści zł).

Prosimy o wpłatę ww. kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. nr 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: KONFERENCJA 1K oraz – w przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę – imiona i nazwiska uczestników, za które została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego.
Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa firmy oraz adres) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Osobom zakwalifikowanym zostaną wysłane imienne zaproszenia, niezwłoczne po otrzymaniu przez organizatora opłaty konferencyjnej.
Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów przejazdu i nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania podczas trwania Konferencji.

Rezygnacja z formy doskonalenia zawodowego w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem powoduje, że ROM-E Metis w Katowicach nie zwraca wpłaconej należności. Rezygnacji należy dokonać w formie pisemnej.

Brak podpisu na formularzu zgłoszeniowym uniemożliwia wprowadzenie danych uczestnika do bazy danych organizatora, co jest równoznaczne z brakiem możliwości wydania potwierdzenia uczestnictwa.
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).

Potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji oraz faktury otrzymają Państwo podczas części wykładowej projektu – tj. w dniu 20 września 2007 r.

Opublikowano 2 sierpnia 2007
Zmieniono 18 września 2007
Zarchiwizowano 21 września 2007
Wróć