Zapraszamy Państwa na seminarium na temat zastosowania narzędzia edukacji antydyskryminacyjnej Stories that Move – Historie, które poruszają.

Szkolenie przeprowadzi Liubov Shynder z Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

Seminarium odbędzie się 25 września 2021 r. (sobota) w siedzibie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17 i 21.

Czas trwania: 10:00 – 16:00.

Szkolenie jest zgodne z Podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Stories that Move to platforma internetowa z zestawem interaktywnych narzędzi do edukacji przeciwko dyskryminacji, w postaci wielojęzycznych materiałów do nauczania hybrydowego (www.storiesthatmove.org).

Antysemityzm, rasizm, homofobia i inne rodzaje dyskryminacji są obecne w dzisiejszej Europie i wywierają wpływ na życie młodych ludzi we wszystkich jej zakątkach.

Internetowy zestaw narzędzi pod nazwą Stories that Move wymaga od uczniów i uczennic krytycznego myślenia o różnorodności i dyskryminacji, a także pobudza do refleksji nad własną postawą i wynikającymi z niej wyborami, a nauczycielom szkolnym i edukatorom w obszarze edukacji pozaformalnej oferuje nowoczesny zestaw narzędzi wypracowanych przez doświadczony zespół pedagogów z całej Europy.

Zestaw składa się z gotowych pięciu ścieżek edukacyjnych łączących informacje, zadania do samodzielnego wykonania i opowieści z życia osób doświadczających dyskryminacji.

 1. Widzieć i być
  Jak postrzegamy siebie i innych; refleksja nad wielością tożsamości każdego człowieka i potrzebą pozytywnego podejścia do różnorodności.
 2. Twarzą w twarz z dyskryminacją
  Jak funkcjonują uprzedzenia i dyskryminacja; przykłady romofobii, antysemityzmu i innych form dyskryminacji, z jakimi stykają się młodzi ludzie.
 3. Historie życia
  Losy ludzi żyjących w różnych okresach historii jako impuls do refleksji nad ciągłością tudzież brakiem ciągłości zjawiska dyskryminacji.
 4. Media
  Obecność elementów propagandy, stereotypów, uprzedzeń i mowy nienawiści w Internecie.
 5. Działanie
  Co oznacza podjęcie działania; przykłady młodzieżowych inicjatyw z różnych zakątków Europy jako źródło inspiracji dla młodych ludzi.

W krótkich materiałach wideo młodzi ludzie dzielą się swymi historiami, zarówno tymi pozytywnymi, jak i doświadczeniami wykluczenia, dyskryminacji i przestępstw z nienawiści. Te przejmujące i zrozumiałe opowieści stanowią punkt wyjścia do rzetelnego rozpoznania rozmaitych kwestii związanych ze zjawiskiem dyskryminacji, w tym z wykluczeniem rówieśniczym oraz różnymi rodzajami przemocy.

Wielojęzyczność narzędzia (strona jest dostępna w siedmiu językach: polskim, angielskim, niemieckim, węgierskim, ukraińskim, słowackim, holenderskim) pozwala na wykorzystanie narzędzia z uczniami na lekcjach języków obcych.

Podczas spotkania zaprezentujemy uczestnikom i uczestniczkom narzędzie i sposoby jego wykorzystania na lekcjach oraz metody wspierające nauczycieli w rozmowach na trudne tematy związane z kształtowaniem postawy otwartości na różnorodność oraz wzmacnianiem pozytywnego klimatu szkoły/placówki.

 

Liubov Shynder - Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

Trenerka edukacji pozaformalnej w tematach z zakresu praw człowieka, różnorodności kulturowej i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalistka do spraw projektów edukacyjnych w Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, w której zajmuje się łączeniem edukacji historycznej z edukacją na rzecz szacunku do praw człowieka oraz edukacją ekologiczną. Autorka materiałów edukacyjnych z krytycznego podejścia do historii dla nastolatków i starszej młodzieży. Trenerka Projektu Stories that Move – Historie, które poruszają – narzędzia edukacyjnego online do przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach.

Całkowity koszt szkolenia wynosi 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) od uczestnika – płatne do 17 września 2021 r. włącznie.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 35 zł

Termin płatności: 17 września 2021 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 180W

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Kontakt z koordynatorem:

Tomasz Wojtasik
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 2 września 2021
Wróć