Anita Wieloch

nauczyciel-konsultant

e-mail:

na zdjęciu Anita Wieloch

1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424 E8 EG EM Harmonogram3.pdf czas dostępu: 18.05.2020

 • Na podstawie komunikatu wydanego przez CKE rada pedagogiczna dla ucznia z zespołem Aspergera posiadającego orzeczenie ustala sposób dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły do 30 września informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania.
  Nie później, niż do 20 listopada przekazuje tę informacje rodzicom na piśmie.

 

www.poradnikautystyczny.pl/post/artykuly/egzamin_osmoklasisty_dostosowania czas dostępu: 18.05.2020

Możliwe dostosowania:

 • korzystanie z urządzeń technicznych,
 • korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego,
 • udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego) w czytaniu lub pisaniu,
 • czas przedłużony o dodatkowe przerwy.

Pracę z arkuszem można przedłużyć:

 • z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut,
 • z matematyki – nie więcej niż o 50 minut,
 • z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut.

 

cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806 E8 EG Komunikat o dostosowaniach.pdf egzamin dostosowanie, czas dostępu: 18.05.2020

Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

 1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia:
  1. przedłużenie czasu
  2. uprawnienie do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (tj. zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych).
  Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.
 2. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy w toku edukacji uczeń został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).
 3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie idokonanie prawidłowej oceny) pracy egzaminacyjnej LUB gdy zdający posługuje się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji).
 4. Obecność w sali osoby niezbędnej dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym oraz/lub pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych (osoba ta może być członkiem zespołu nadzorującego).
 5. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia.

 

Informacje zebrała: Anita Wieloch

Opublikowano 22 maja 2020
Wróć