Specjalne potrzeby edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne

O programie «  
Materiały warsztatowe «  
Literatura «  
Wydarzenia «  
Przykłady dobrej praktyki «  
Pomaganie łączy «  
Artykuły «  
Grupa dyrektorów ppp «  
Koordynator «  

 1. Olechowska A.: Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2001
 2. Sawa B.: Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. WSiP, Warszawa 1987
 3. Spionek H.: Zaburzenia rozwoju uczniów i niepowodzenia szkolne. PWN, Warszawa 1967
 4. Waszkiewicz E.: Pracuję z sześciolatkiem. WSiP, Warszawa 1996
 5. Borzyszkowska H., Problemy rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym w domu rodzinnym, przedszkolu i szkole. w: W. Dykcik (red.) Pedagogika specjalna, Poznań 1997, Wyd. UAM.
 6. Goleman D., Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina of Poznań 1997.
 7. Hulek A., Świat ludziom niepełnosprawnym, Warszawa 1992, Wyd. PTWzK (zbiór dokumentów i oświadczeń).
 8. Kościelska M., O szkołę dobrą i wspólną, Charaktery 9,s. 4-5.
 9. Kształcenie specjalne i integracyjne – materiały z konferencji Kościelisko, 11-13 marca 1999; MEN, Warszawa 1999.
 10. MEN: O kształceniu integracyjnym i specjalnym. Biblioteczka reformy, Warszawa 2001.
 11. Lovaas O.: Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, przekład zbiorowy. Warszawa 1993, WsiP.
 12. Buryn U., Hulboj T., Kowalska M., Podziemska T.: Mój uczeń nie słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. MEN, Warszawa 2001
 13. Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Część 2. Usprawnienie ruchowe. Pod red. M. Borkowskiej. WSIP. Warszawa 1998
 14. Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Część 3. Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pod red. E. Mazanek. WSIP, Warszawa 1997
 15. Kolano U.: Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. http://powiat.mielec.pl/ukolano/tekst4.htm
 16. Łaszczyk J.: Rola komputera w rewalidacji dzieci specjalnej troski. "Szkoła Specjalna", styczeń/luty 2001, nr1, s. 13-15
 17. Szczygieł B.: Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym? Oficyna Wydaw. "Impuls", Kraków 2001
 18. Szucka E.: Integracja szkolna. www.ppp.w.pl
 19. Pedagogika specjalna. Pod red. W. Dykcika. Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1998
 20. Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi. Pod red. S. Jakubowskiego. MEN, Warszawa 2001
 21. Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. MEN, Warszawa 2001
 22. Wyczesany J.: Oligofrenopedagogika. Wybrane zagadnienia pedagogiki upośledzonych umysłowo. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1998
Opublikowano 23 kwietnia 2007
Zmieniono 19 lipca 2007
Wróć