Zapraszamy Państwa do udziału w 40-godzinnym kursie doskonalącym Na marginesie – jak przeciwdziałać wykluczeniu i prześladowaniu w klasie i grupie.

Czy zastanawialiście się, co stanowi fundament dobrego zespołu klasowego? Co sprawia, że w jednych klasach pracuje nam się lepiej niż w innych? Co powoduje, że uczniowie chętnie biorą udział w lekcji, nie boją się pytać i przyznać do błędu?
Fundamentem zespołu klasowego zawsze są relacje między wszystkimi jego członkami. Dlatego też w zintegrowanej, właściwie zarządzanej klasie uczniowie czują się bezpiecznie, nie boją się wyśmiania, wykluczenia, prześladowania. Dzięki temu mogą się uczyć, a my mamy satysfakcję, że nasz wysiłek przynosi efekty.
Udział w kursie pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania zespołem klasowym.

Dla kogo?

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół, pedagogów, wychowawców świetlic szkolnych i środowiskowych, którzy chcą poprawić warunki swojej pracy z uczniami poprzez stworzenie właściwej atmosfery w klasie.

Korzyści

Podczas spotkań prowadzonych metodami warsztatowymi Uczestniczki i Uczestnicy otrzymają praktyczne, nowoczesne narzędzia (publikacje, materiały edukacyjne, podręczniki, filmy, gry) umożliwiające efektywne tworzenie bezpiecznego środowiska sprzyjającego uczeniu się oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w zespole klasowym.

Program kursu został opracowany zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne) oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2019/2020 (Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych).

Celem cyklu 8 spotkań jest m.in.:

  • rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie budowania środowiska sprzyjającego uczeniu się,
  • zapoznanie nauczycieli z efektywnymi metodami przeciwdziałania dyskryminacji wykluczeniu z grupy,
  • rozwijanie umiejętności kształtowania i wzmacniania postaw prospołecznych u uczniów.

Planowanym rezultatem kursu będą scenariusze zajęć opracowane przez Uczestniczki i Uczestników w oparciu o prezentowane ćwiczenia oraz materiały edukacyjne.

 

Temat

Termin

1

Jak zintegrować zespół klasowy

5 października 2019 r.

2

Czym jest tożsamość indywidualna i grupowa?

16 listopada 2019 r.
23 listopada 2019 r.

3

Klasa jako zespół współpracujący

14 grudnia 2019 r.

4

Jak działają stereotypy?

11 stycznia 2020 r.

5

Jak przeciwdziałać uprzedzeniom?

8 lutego 2020 r.

6

Jakie są mechanizmy dyskryminacji?

7 marca 2020 r.
22 lutego 2020 r.

7

Jak przeciwdziałać dyskryminacji?

4 kwietnia 2020 r.
18 kwietnia 2020 r.

8

Jak reagować na mowę nienawiści?

Spotkanie online na platformie Clickmeeting

25 maja 2020 r.
w godz. 17:00 – 18:30

Spotkania będą odbywać się w soboty w godz. 10:00 – 14:00 w ROM-E Metis w Katowicach

Prowadzący: Anna Dzięgiel, Tomasz Wojtasik

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 200 zł

100 zł – płatne do 28 września 2019 r. oraz
100 zł – płatne po  1 stycznia 2020 r.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator:

Anna Dzięgiel
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

Anna Dzięgiel
nauczyciel-konsultant

Filolog – filologia słowiańska i polska – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczyciel dyplomowany, kierownik kursów kwalifikacyjnych z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego, koordynator kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trener edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z  rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z  rodzin migracyjnych, przeciwdziałanie dyskryminacji.

Tomasz Wojtasik
nauczyciel-konsultant

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i  zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.

Opublikowano 21 sierpnia 2019
Zmieniono 20 maja 2020
Zarchiwizowano 5 października 2019
Wróć