Dnia 15 lutego 2007 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach odbyło się spotkanie w ramach seminarium "Znaczenie poradnictwa zawodowego w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych".

Celem seminarium było zaktywizowanie działań profilaktycznych w zakresie orientacji poradnictwa zawodowego, adresowanych do uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na: przewlekłą chorobę somatyczną, słabsze możliwości intelektualne oraz zaburzenia emocjonalne.
W ramach seminarium została zainicjowana dyskusja na temat wypracowania systemowych działań w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego ww. uczniów po to, aby zminimalizować ryzyko wykluczenia społecznego.

Problem kształcenia zawodowego i poruszania się po rynku pracy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych od lat jest w centrum zainteresowań i działań Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.
Ważność problematyki spotkania podkreśla także fakt, że temat ten został podjęty w dniu 10 stycznia 2007 r. w trakcie posiedzenia Sejmowych Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży nt. kształcenia zawodowego i konieczności jego dostosowania do zmian wynikających z restrukturyzacji gospodarki i potrzeb rynku pracy. W trakcie posiedzenia wiele miejsca poświęcono kształceniu zawodowemu osób niepełnosprawnych, zarówno fizycznie, jak i umysłowo.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele wydziałów edukacji, Śląskiego Kuratorium Oświaty, Ochotniczego Hufca Pracy w Katowicach, Centrum informacji Zawodowej w Częstochowie, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach oraz doradcy zawodowi poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wśród wypracowanych postulatów znalazły się:

  • zapełnienie luki informacyjnej na temat możliwości kształcenia pomiędzy gimnazjum a rynkiem pracy;
  • udzielenie pomocy i wsparcia merytorycznego nauczycielom w pracy z uczniem niepełnosprawnym;
  • zmiana wizerunku szkół zawodowych na poziomie lokalnym poprzez odpowiednią informację, promocję, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne;
  • zmiana mentalności i sposobu myślenia na temat tzw. zawodow prostych;
  • współpraca i efektywny przepływ informacji pomiędzy poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Izbą Rzemieślniczą, OHP oraz realizatorami projektów;
  • sprawny system przepływu informacji kierowany do uczniów i rodziców na temat sytuacji na rynku pracy;
  • współpraca szkół zawodowych ze środowiskiem pracy.

W nawiązaniu do podjętych ustaleń, ROM-E Metis w Katowicach zobowiązał się do stworzenia ogólnopolskiego informatora szkół ponadgimnazjalnych, których oferta jest dostosowana do uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz do zorganizowania konferencji i seminariów dla nauczycieli poruszających tematykę zagrożeń wykluczenia społecznego młodzieży z przewlekłymi chorobami somatycznymi oraz o niższych możliwościach i intelektualnych w celu udoskonalenia warsztatu pracy nauczyciela z ww. dziećmi.

Opublikowano 20 lutego 2007
Zarchiwizowano 16 marca 2007
Wróć