Logo: ABC pedagoga szkolnego...

 

Zapraszamy na warsztaty ABC pedagoga szkolnego, w ramach sieci współpracy.

Adresaci szkolenia: młodzi stażem pedagodzy szkolni.

Miejsce: ROM-E Metis filia w Bytomiu (22D/2):

23 stycznia 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
6 lutego 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
13 marca 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
10 kwietnia 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30 – 22 maja 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
15 maja 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30 – 6 czerwca 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30

Zachęcamy do zapisów na szkolenie, pomimo, iż zajęcia już rozpoczęły się. Zainicjowanie sieci współpracy młodych stażem PEDAGOGÓW SZKOLNYCH ma bowiem charakter długofalowy – planuje się kontynuowanie spotkań w przyszłym roku szkolnym.

Pedagog szkolny odgrywa bardzo istotną rolę w społeczności szkolnej, jest ważnym ogniwem łączącym środowisko uczniów, nauczycieli i rodziców, w tworzeniu płaszczyzn porozumienia i współpracy. Bierze udział w planowaniu i realizacji działań profilaktycznych w szkole, współorganizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole, bierze udział w interwencjach kryzysowych w szkole, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodzina. Duża różnorodność zadań i często zmieniające się założenia prawne mogą być dla młodego stażem pedagoga szkolnego dużym wyzwaniem i być może trudnością.

 

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest dla nauczycieli:

  • chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze pracy pedagoga szkolnego,
  • pragnących zapoznać się z przepisami prawa, szczególnie istotnych z punktu widzenia zadań realizowanych przez pedagoga,
  • chcących wzbogacić swój warsztat pracy o druki dokumentacji, wzory pism, notatek, procedur.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Nauczycielowi łatwiej będzie:

  • realizować swoje zadania w szkole, posiadając wsparcie formalno-prawne i merytoryczne,
  • korzystać z doświadczenia zawodowego pedagogów szkolnych pracujących w innych szkołach,
  • doskonalić swój warsztat pracy, planować rozwój i doskonalenie zawodowe.

Metoda szkolenia:

  • wykład,
  • ćwiczenia warsztatowe,
  • praca w grupach.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 125 zł

Wolnych miejsc: 16.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 22D/2

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Sabina Müller
nauczyciel-konsultant

Pedagog – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (UŚ); logopeda – Logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną (studia podyplomowe, UŚ); oligofrenopedagog – kurs kwalifikacyjny (ROM-E Metis); Organizacja i zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny (WOM Katowice).

Wieloletnie doświadczenie pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej (pedagog, dyrektor) i szkołach ogólnodostępnych (wychowawca świetlicy, pedagog szkolny). Czynny ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Wieloletni członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Sabina Müller:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Opublikowano 15 stycznia 2019
Zmieniono 10 maja 2019
Wróć